NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PHI5530: Koptisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Emnet gir en innføring i det klassiske koptiske språkets struktur og grammatikk, som danner et grunnlag for lesing av utvalgte koptiske tekster. Emnet gir grunnlag for å ta PHI5540 Koptisk 2.  
 
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2530.
 
Arbeidsform og pensum:
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.

Overlappende emner

PHI5530 overlapper med PHI2530. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2530 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5530 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i koptisk
  • god kunnskap om klassisk koptisk filologi og referanselitteratur
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette koptiske tekster
  • transkribere og analysere koptiske tekster grammatisk
  • jobbe selvstendig med koptiske tekster ved hjelp av ordbok og grammatikk

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift