Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5410: Sumerisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Sumerisk er verdens eldste kjente skriftspråk. Skriften oppstod i den sørlige delen av det fruktbare jordbrukslandet mellom elvene Eufrat og Tigris på slutten av 3000-tallet fvt. Sumerisk døde ut som talespråk i de første århundrene etter 2000 fvt., altså for nesten fire tusen år siden. Allikevel ble det aktivt brukt som klassisk kulturspråk av de semittisk-talende babylonerne og assyrerne helt frem til omtrent midten av det første årtusen fvt. Mange av de mest kjente mytene fra det gamle Midtøstens litteratur, som syndfloden og Noas ark, fikk sin første utforming på sumerisk.
 
Dette emnet gir en innføring i det sumeriske skriftsystemet og sumerisk grammatikk, og gjennomgår klassiske sumeriske tekster fra Ur III-perioden (ca. 2100-2000 fvt.). Emnet gir grunnlag for å ta PHI5420 Klassiske sumeriske tekster (våren 2019).
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Master in History of Religions.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag.

Overlappende emner

PHI5410 overlapper med PHI2410. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2410 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av klassiske sumeriske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk sumerisk
  • god kunnskap om sumerisk språkhistorie
  • god kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom sumerisk
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster på sumerisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på sumerisk
  • gjøre rede for generelle trekk i sumerisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift