Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5360: Tibetansk 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur | Litteratur 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Emnet bygger på PHI5350 Tibetansk 1. Emnet skal gi økt forståelse for tibetansk grammatikk og skrift, og evne til å arbeide selvstendig med tibetanske tekster.
 
Arbeidsform og pensum:
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI5350.

Overlappende emner

PHI5360 overlapper med PHI2360. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2360 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5360 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i tibetansk
  • god kunnskap om klassisk tibetansk filologi og referanselitteratur
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette tibetanske tekster
  • transkribere og analysere tibetanske tekster grammatisk
  • jobbe selvstendig med tibetanske tekster ved hjelp av ordbok og grammatikk

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
  • Cabezón, J. I. & Jackson, R. R. (Red.) (1996). Tibetan literature: Studies in genre: Essays in honor of Geshe Lhundup Sopa (s. 95-110, 111-124, 331-343, 368-392, 500-514). Ithaca, N.Y: Snow Lion. Bibliotek
  • Hahn, M. (2003). Lærebog i det klassiske tibetanske skriftsprog. København: Museum Tusculanums Forlag. Bibliotek

Litteratur

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift