Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5330: Pali 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Pāli er det hellige, kanoniske språket for Theravāda-buddhismen, eller “den sydlige buddhismen”, som finnes i levende tradisjoner hovedsakelig på Sri Lanka, i Burma og i Thailand. Språket gir tilgang til den rike Tipiṭaka, samlingen av de buddhistiske kanoniske skriftene som fremdeles blir lest og brukt i det religiøse livet i disse landene.
 
Emnet gir en innføring i pāli-grammatikken, og ved hjelp av leseøvelser gjennom semesteret gir det et godt grunnlag for videre studier av både språklige aspekter og den sydlige buddhismens religion og filosofi slik den har utfoldet seg gjennom historien.
 
Arbeidsform og organisering:
Studentene må forberede seg ved å lese og forberede leksjoner i læreboken til hver time, og de forventes å delta aktivt med oversettelse og i samtaler om grammatiske spørsmål. Undervisningen gis på engelsk og går over 14 uker med én totimers forelesning hver uke. Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Forkunnskaper:
Det er en fordel å ha kunnskaper i sanskrit som grunnlag, se PHI5310 Klassisk Sanskrit.
 
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2330.

Overlappende emner

PHI5330 overlapper med PHI2330. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har PHI2330 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5330 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i pāli
  • inngående kunnskap om pāli-kanons sammensetning
  • god kunnskap om de forskjellige genre i pāli-litteraturen
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster fra pāli
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på pāli
  • gjøre rede for pāli-kanons sammensetning, og noe om dens innhold

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift