NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PHI5320: Sanskrit 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Vårsemestret bygger på høstsemestrets (PHI5310) lesning av Lanman’s Sanskrit Reader, og vil fortsette med gjennomgang av grammatikk og tekst hentet fra lesestykkene i dette bokverket. Tekstpensumet inkluderer grammatiske forklaringer og ca. 24 sider origanaltekst.
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Emnet tilbys også som bacheloremne, PHI2320, for studenter uten fullført bachelorgrad.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider original tekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens deler vil være studentenes ansvar. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene vi leser, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI5310.

Overlappende emner

PHI3120 overlapper med PHI2320. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2320 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5320 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av et avsnitt klassisk sanskrit til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • Inngående kunnskap om klassisk sanskrit språk og grammatikk.
  • god kunnskap om et utvalg av tekster på klassisk sanskrit
  • god kunnskap om komposisjons- og manuskripthistorien til de enkelte tekster som leses i emnet
  • et grunnleggende ordforråd på klassisk sanskrit
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • lese og oversette korte, enkle tekster på klassisk sanskrit uten hjelpemidler
  • lese og oversette lengre tekstutdrag på klassisk sanskrit ved hjelp av filologiske hjelpemidler

> PDF-versjon for utskrift