Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5250: Kirkeslavisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Emnet gir en innføring i det klassiske koptiske språkets struktur og grammatikk, som danner et grunnlag for lesing av utvalgte koptiske tekster. Emnet gir grunnlag for å ta Kirkeslavisk 2. 
 
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2250.
 
Arbeidsform og pensum
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen
er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider
originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til
selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette
seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie. 
Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

Overlappende emner

PHI5250 overlapper med PHI2250. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2250 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5250 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i kirkeslavisk
  • god kunnskap om kirkeslavisk filologi og referanselitteratur
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette kirkeslaviske tekster
  • transkribere og analysere kirkeslaviske tekster grammatisk
  • jobbe selvstendig med kirkeslaviske tekster ved hjelp av ordbok og grammatikk

Litteratur

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift