Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5241: Klassisk syrisk (Syriac) 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet gir en innføring i det klassiske syriske språkets grammatikk og kulturhistorie. Målet er at studenten skal utvikle grunnleggende leseferdigheter ved hjelp av filologiske hjelpemidler. I emnet gjennomgås også korte tekstutdrag fra ulike perioder.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI5242 Klassisk syrisk (Syriac) 2 (våren). PHI5241og PHI5242utgjør tilsammen et fullstendig «innføringskurs i syrisk arameisk».
 
Det tilbys også en bachelor-variant av emnet for enkeltemnestudenter eller studenter med opptak til et av MFs bachelorprogrammer. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for bacheloremnet PHI2241.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Som en hovedregel legges undervisningen til sen ettermiddag/kveld, slik at emnet lettere kan kombineres med andre studier eller jobb. Det forutsettes selvstendig arbeid mellom hver forelesning (ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke). Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag. 

Overlappende emner

PHI5241 overlapper med PHI2241. En slik faglig overlapping medfører at: studenter som har PHI2241fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI5241på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakteren A-F. Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner (ca. 2500–3000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten harinngående kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk syrisk inngående kunnskap om klassisk syrisk fonologi og morfologiet basis-ordforråd i klassisk syrisk (ca. 500 ord) og en god forståelse av hvordan det syriske leksikon er bygget opp (orddannelse)god kunnskap om de viktigste ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i studiet av klassisk syrisk språk og litteraturgod kunnskap om form og innhold i litteratur skrevet på klassisk syrisk (ord i kontekst, sjanger, tematikk)god kunnskap om det klassiske syriske språkets kulturhistoriegod kjennskap til det akademiske fagfeltet innenfor studier av klassisk syrisk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kananalysere hovedtrekkene i klassisk syrisk fonologi, morfologi og syntaksbruke et basis-ordforråd i klassisk syrisk og beskrive enkeltords historiske betydninglese og oversette klassiske syriske teksterbruke håndbøker og digitale hjelpemidler i arbeidet med klassiske syriske teksterbruke ulike ordbøker og leksika i studiet av klassiske syriske teksteranalysere generelle trekk i syrisk og arameisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonendelta i faglige diskusjoner innenfor studier av klassisk syrisk språk og litteratur

Merknad til litteraturlisten

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

Litteratur

  • Michael Hahn, (1971) Lehrbuch der klassischen tibetischen Schriftsprache, mit Lesestücken und Glossar. Hamburg: Michael Hahn. Engelsk versjon Textbook of Classical Literary Tibetan.
  • Matthew T. Kapstein: (2006) The Tibetans, Malden, MA: Blackwell Publishing.

> PDF-versjon for utskrift