Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5230: Middelalderlatin 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Latinsk språk og litteratur ligger til grunn for europeisk kulturtradisjon, og er vesentlig for å forstå europeisk historie i dens fleste aspekter: vitenskapshistorie, religionshistorie, litteraturhistorie, kunsthistorie og språkhistorie. Forståelsen av middelalderlatin gir en viktig inngang til disse studiene.
 
Emnet gir en innføring i latinsk grammatikk og lesning av enkle latinske tekster. Det blir lagt vekt på læring av det latinske grammatiske systemet og tekstlesning, med hovedvekt på bibeltekster på latin (Vulgata). Det er mulig å bygge på emnet med Middelalderlatin 2, hvor et større utvalg av middelalderlatinske tekster inngår.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet undervises ettermiddag/kveld én gang i uken. Studentene må forberede tekster til hver samling, og de forventes å bidra aktivt med oversettelse av tekster og i samtaler om grammatiske spørsmål.
 
Emnet tilbys også som bacheloremne, PHI2230 Middelalderlatin 1. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2230.

Overlappende emner

PHI5230 overlapper med PHI2230. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har PHI2230 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5230 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om det latinske grammatiske systemet
 • god kunnskap om det latinske språkets historie og historiske betydning
 • god kunnskap om middelalderlatinsk språk og litteratur, særlig bibeloversettelsen Vulgata.
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • lese og oversette enkle tekster fra latin
 • benytte standard hjelpemidler for å analysere tekster på latin.

Litteratur

Ca. 25 sider fra den latinske bibeloversettelsen, Vulgata (visdomslitteratur og fortellende tekster) og ca. 15 sider andre middelalderlatinske tekster (kjærlighetsdiktning, reiselitteratur, historieskriving, brev), til sammen ca. 40 sider.
 
Vulgata:
 • Ca. 100 setninger fra Visdommens bok (Liber Sapientiae Salomonis) (5 s.)
 • Ruts bok (5 s.)
 • Hieronymus’ prolog til Tobits bok (1 s.)
 • Tobits bok (15 s.)
 • Ca. 1 side fra Det nye testamentet
Tekstene er hentet fra: Biblia Sacra Iuxta Vulgatam versionem. Deutsche Bibelgesellschaft 1969 eller senere. Tekstene kan også lastes ned fra for eksempel Biblia Catòlica.
 
Annen middelalderlatin:
Korte tekster av Cassiodor, Alkuin, Paulus Diaconus, Hrotswitha fra Gandersheim, Poggio Bracciolini og andre. Tekstene er hentet fra samlinger med middelalderlatinske tekster, blant andre:
 • Kraggerud, Egil: Et pensum i middelalderlatin. Oslo, 1992-1994 (tilgjengelig digitalt på NB Bokhylla)
 • Sidwell, Keith: Reading Medieval Latin. Cambridge University Press, 1995 (gjøres tilgjengelig for studentene)
 
ORDBOK OG GRAMMATIKK
Studentene trenger en latinsk ordbok og grammatikk, for eksempel:
 • Latinsk ordbok: Latin-norsk. Cappelen Damm, 2015 (eller tidligere, men ikke eldre enn 1997 da middelalderlatinske ord kom med)
 • Eitrem, Samson: Latinsk grammatikk, 2015 (eller tidligere)
 
SEKUNDÆRLITTERATUR
Språk- og kulturhistorie:
 • Leonhardt, Jürgen: Latin. Story of a World Language. Translated by Kenneth Kronenberg. Harvard University Press, 2013 (først utgitt på tysk i 2008 som Latein: Geschichte einer Weltsprache)

> PDF-versjon for utskrift