Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5130: Arameisk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
Emnet gir en innføring det arameiske språket fra ulike perioder. Arameisk er et semittisk språk, nært beslektet med blant annet hebraisk og arabisk. Språket utviklet seg til å være et av de viktigste handels- og diplomatispråkene under det persiske (akamenide) riket, som styrte store deler av fororienten fra 539-323 f.Kr. Deler av de aller seneste tekstene i Den hebraiske bibel/Det gamle testamentet er skrevet på arameisk, og arameisk var språket til store deler av Palestinas befolkning i Jesu tid. I dette emnet vil studenten få oversikt over arameisk grammatikk gjennom å lese tekster på bibelarameisk, epigrafisk arameisk (innskrifter), riksarameisk, og targum-arameisk.
 
Arbeidsform og organisering
Emnet regnes som et fordypningsemnet, og tar utgangspunkt i at studenten har kjennskap til semittisk grammatikk gjennom bibelhebraisk eller et annet semittisk språk. Det tilbys en dobbelttime forelesning i uken i 12 uker der tiden blir brukt til gjennomgang av grammatikk og lesning av tekster. Emnet krever også en stor del egen innsats i form av lesning og forberedelser av tekster til timene.
 
Forkunnskaper: Det anbefales at studenten har kjennskap til bibelhebraisk grammatikk (tilsvarende TEOL1110/PHI2110) eller god kunnskap i et annet semittisk språk som arabisk eller akkadisk. Studenter som ikke har forkunnskaper må regne med ekstra innsats i oppstarten.
 
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet for studenter uten relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2130.

Overlappende emner

PHI5130 Arameisk overlapper med PHI2130 Arameisk. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2130 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5130 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • Inngående kunnskap om det arameiske språkets grammatiske system
  • Inngående kunnskap om det arameiske språkets historie og utvikling
  • God kunnskap om bruken av arameisk i Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle arameiske tekster uten hjelpemidler
  • lese og oversette lengre arameiske tekster ved hjelp av standard hjelpemidler

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift