Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5110: Hebraisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Hebraisk er et semittisk språk med en lang historie og en rik kulturhistorie. Den klassiske «bibelhebraiske» litteraturen ble skrevet ned i løpet av det første årtusen fvt., og kan deles inn i mange ulike sjangre, fra historiske krøniker, visdomslitteratur og lovtekster til profetlitteratur og poesi. Hebraisk døde ut som muntlig språk omkring år 200 evt., men den klassiske litterære tradisjonen var sterk i middelalderen, renessansen og i tidlig moderne tid. På slutten av 1800-tallet ble det moderne hebraiske språket konstruert og har nå omtrent fem millioner morsmålstalere. Særlig litterært moderne hebraisk har bevart mange både bibelhebraiske og middelalderhebraiske trekk.
 
Emnet gir en innføring i det klassiske hebraiske språkets struktur og grammatikk, som danner et grunnlag for lesing av utvalgte tekster fra bibelhebraisk, mishnahebraisk og middelalderhebraisk. Emnet gir grunnlag for å ta PHI5220 Klassiske hebraiske tekster (våren 2019).
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Master in History of Religions
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag.

Overlappende emner

PHI5110 overlapper delvis med PHI2110, TEOL1110 samt TEOL1120. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har PHI2110 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL1110 fra før, vil få 5 poeng uttelling for PHI5110 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL1120 fra før, vil få 10 poeng uttelling for PHI5110 å karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av klassiske hebraiske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk hebraisk
 • kunnskap om hebraisk språkhistorie
 • kjennskap til kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom klassisk hebraisk
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • lese og oversette enkle tekster på klassisk hebraisk
 • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på klassisk hebraisk
 • gjøre rede for generelle trekk i hebraisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift