Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2840: Koptisk 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Christian Bull (Christian.Bull@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).    
 
Dette emnet bygger på PHI2830 Koptisk 1. Emnet skal gi økt forståelse for koptisk grammatikk og skrift, og evne til å arbeide selvstendig med koptiske tekster.    
 
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5840, for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse.    
 
Arbeidsform og organisering: 
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.    
 
Forkunnskaper: For å kunne melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2830.

Overlappende emner

PHI2840 overlapper med PHI5840. En slik faglig overlapping medfører at:Studenter som har PHI2840 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5840 på karakterutskriften eller vitnemålet. 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se canvas for detaljer). Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret. 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november. 

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av koptiske tekster til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:    
·         inngående kunnskap om det grammatiske systemet i koptisk  
·         god kunnskap om koptisk språkhistorie  
·         god kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom det koptiske språket  
    FERDIGHETER   Studenten kan:    
·         lese og oversette enkle tekster på koptisk 
·         bruke standard hjelpemidler for å analysere koptisk  
·         gjøre rede for generelle trekk i koptisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen 

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift