Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2820: Egyptisk (hieroglyfer) 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Henrik Torkveen (htorkveen@hotmail.com)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Emnet gir en innføring i mellomegyptisk, den klassiske fasen av det egyptiske språket, og gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. Det gis en gjennomgang av hovedelementene i mellimegyptisk grammatikk og en innføring i hieroglyfskriften, ved hjelp av eksempler og kortere tekstutdrag.
 
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5820, for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider original tekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens deler vil være studentenes ansvar. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene vi leser, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2810.

Overlappende emner

PHI2820 overlapper med PHI5820.En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5820 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2820 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av et avsnitt klassiske egyptiske tekster til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • god kunnskap om et utvalg av tekster på egyptisk
  • kunnskap om komposisjons- og manuskripthistorien til de enkelte tekster som leses i emnet
  • et grunnleggende ordforråd i egyptisk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • lese og oversette korte, enkle tekster egyptisk uten hjelpemidler
  • lese og oversette lengre tekstutdrag på egyptisk ved hjelp av filologiske hjelpemidler

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift