Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2810: Egyptisk (hieroglyfer) 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). 
  
Emnet gir en innføring i mellomegyptisk, den klassiske fasen av det egyptiske språket, og gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. Det gis en gjennomgang av hovedelementene i mellomegyptisk grammatikk og en innføring i hieroglyfskriften, ved hjelp av eksempler og kortere tekstutdrag.
Arbeidsform og organisering: 
Emnet går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av emnet er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum. 
 
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5810 Egyptisk (hieroglyfer) 1. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5810

Overlappende emner

PHI2810 overlapper med PHI5810. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5810 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2810 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer). 
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret. 
  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november. 

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av mellomegyptiske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner. 

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap 
Studenten har: 
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i mellomegyptisk 
  • kunnskap om egyptisk språkhistorie 
  • kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom det egyptiske språket 
  
Ferdigheter 
Studenten kan: 
  • lese og oversette enkle tekster på mellomegyptisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere mellomegyptisk 
  • gjøre rede for generelle trekk i egyptisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen 

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift