Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2610: Klassisk kinesisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Klassisk kinesisk var den kinesiske kulturens skriftspråk fra ca. 1200 fvt. frem til begynnelsen av det 20. århundre. Språket antok sin klassiske form i den siste halvdelen av Zhou-dynastiet (Østre Zhou, 771-221 fvt.), som også er den kinesiske filosofiens første blomstringstid. Selv om avstanden mellom det klassiske språket og talemålene i Kina ble større i løpet av Han-dynastiet (206 fvt.-220 evt.), fortsatte klassisk kinesisk å fungere som det kinesiske keiserrikets skriftlige kultur- og administrasjonsspråk helt frem til moderne tid.
 
Som følge av kontakt med andre stater gjennom erobring, handel og kulturell utveksling fikk klassisk kinesisk med tiden en status i Øst-Asia som kan sammenlignes med latin og gresk i Europa. I dag fremstår klassisk kinesisk fremfor alt som selve nøkkelen til den kinesiske og østasiatiske kulturen. Vil man lese historikeren Sima Qians dramatiske skildringer eller nyte Tang-poesien i original, er det klassisk kinesisk man skal lære.
 
Emnet gir en innføring i det kinesiske skriftsystemet og grunnleggende klassisk kinesisk grammatikk. Studentene skal tilegne seg et grunnordforråd og elementære kunnskaper i kinesisk språk- og litteraturhistorie. Det vil bli gitt opplæring i bruk av standard hjelpemidler.
 
Arbeidsform og organisering:
Studentene må forberede seg ved å lese og forberede leksjoner til hver time, og de forventes å bidra aktivt i den faglige samtalen. Undervisningen går over 14 uker med én totimers forelesning hver uke. Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5610.

Overlappende emner

PHI2610 overlapper med PHI5610. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har PHI5610 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2610 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det kinesiske skriftsystemet
  • god kunnskap om grunnleggende klassisk kinesisk ordforråd og grammatikk
  • kunnskap om kinesisk språk- og litteraturhistorie
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • bruke standard hjelpemidler for å slå opp og tilegne seg kinesiske skrifttegns betydning
  • ved bruk av hjelpemidler forstå og oversette strukturelt grunnleggende setninger på klassisk kinesisk
  • gjøre rede for hovedtrekkene i kinesisk språk- og litteraturhistorie

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

Litteratur

  • Fuller, Michael A. 2004. An Introduction to Literary Chinese. Cambridge, Mass: Harvard University Asia Center.
  • Kroll, Paul W. 2017. A Student's Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Boston; Leiden: Brill. [Also available as in digital form in the Pleco Chinese dictionary app.]

> PDF-versjon for utskrift