NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PHI2520: Klassiske arabiske tekster

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
Vårsemestret bygger på høstsemesterets (PHI2510) innføring i klassisk arabisk grammatikk med innføringsboken Written Arabic (Beeston), Fischers grammatikk og utvalgte arabiske tekster fra Koranen. Tekstpensumet inkluderer grammatiske forklaringer og ca. 18 sider originaltekst fra førklassisk arabisk (førislamske dikt og Koranen) og fra ulike sjangre av klassisk arabisk litteratur fra perioden 700–1400 e.Kr.
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5520, for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider original tekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens deler vil være studentenes ansvar. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene vi leser, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2510.

Overlappende emner

PHI2520 overlapper med PHI5220. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5220 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2520 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av et avsnitt klassisk arabisk tekst til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • god kunnskap om klassisk arabisk språk og grammatikk
  • kunnskap om et utvalg av tekster på klassisk arabisk
  • kunnskap om komposisjons- og manuskripthistorien til de enkelte tekster som leses i emnet
  • et grunnleggende ordforråd på klassisk arabisk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • lese og oversette korte, enkle tekster på klassisk arabisk uten hjelpemidler
  • lese og oversette lengre tekstutdrag på klassisk arabisk ved hjelp av filologiske hjelpemidler

> PDF-versjon for utskrift