Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2440: Akkadisk 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Dette emnet bygger på PHI2430 Akkadisk 1 og legger til grunn at studenten har mestret første halvdel av Huehnergaard’s Grammar of Akkadian. Studenten vil i dette emnet få en bedre forståelse for akkadisk grammatikk og kileskrift, og ved fullført kurs kunne arbeide selvstendig med akkadiske tekster i transkripsjon, og enkle kileskrifttekster.
 
Studenten blir også introdusert for to viktige akkadiske tekster, nemlig Gilgamesj-eposet og Enuma Elisj, og vil få mulighet til å lese tekstutdrag fra disse viktige kulturhistoriske tekster på akkadisk.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5440.
 
Arbeidsform og pensum:
Emnet tar utgangspunkt i John Huehnergaards A Grammar of Akkadian (3. utgave) og gjennomgår siste halvdel av boken. Studentene forventes å forberede seg ved å lese ett til to kapitler i Huehnergaards grammatikk til hver samling, samt forberede tekststykker fra Gilgamesj og/eller Enuma Elisj. Undervisningen vil ha fokus på innlæring av grammatikk, lesing av tekster og diskusjon om grammatiske problemstillinger fra teksten. Undervisningen går over 14 uker med én totimers forelesning hver uke. Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2430.

Overlappende emner

PHI2440 overlapper med PHI5440. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5440 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2440 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i akkadisk
  • kunnskap om de akkadiske tekstene Gilgamesj-eposet og Enuma Elisj
  • kunnskap om konvensjonene knyttet til transkripsjon og normalisering av kileskrift.
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette transkriberte tekster fra akkadisk
  • transkribere og analysere kileskrifttegn
  • jobbe selvstendig med akkadiske tekster ved hjelp av ordbok og tegnliste

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift