Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2430: Akkadisk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Det akkadiske språket er et av verdens eldste bevarte skriftspråk, og det eldste bevitnede semittiske språket. Akkadisk overtok rollen som det viktigste kulturspråket i Mesopotamia etter sumerisk og var et lingua franca i hele Midtøsten i nærmere 2000 år. Et stort antall tekster er bevart på akkadisk, blant annet litterære tekster som Gilgamesh-eposet, Enuma Elish og Atrahasis og lovtekster som Hammurabis lover. Kunnskap om det akkadiske språket og akkadisk litteratur har også vært av stor betydning for utviklingen av studiet av Det gamle testamentet og beslektet litteratur de siste 150 årene.
 
Dette emnet gir en innføring i akkadisk grammatikk, nærmere bestemt den gammelbabylonske dialekten av akkadisk. I løpet av semestret vil studentene bli kjent med grunnleggende elementer i akkadisk grammatikk, akkadisk kileskrift og akkadisk litteratur.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5430.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet tar utgangspunkt i John Huehnergaards A Grammar of Akkadian (3. utgave) og gjennomgår de første 19 kapitlene i boken. Studentene forventes å forberede seg ved å lese ett til to kapitler i Huehnergaards grammatikk til hver samling, samt forberede enkelte oppgaver fra boken. Undervisningen vil ha fokus på innlæring av grammatikk, lesing av tekster og diskusjon om grammatiske problemstillinger fra teksten. Emnet undervises ettermiddag/kveld.

Overlappende emner

PHI2430 overlapper med PHI5430. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har PHI5430 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2430 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i akkadisk
  • kunnskap om akkadisk språkhistorie
  • kunnskap om akkadisk kileskrift og utvalgte kileskrifttegn
Ferdigheter
Studenten kan
  • lese og oversette enkle tekster fra akkadisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på akkadisk

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

Litteratur

Huehnergaard, John. (2011). A Grammar of Akkadian. 3rd Edition. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. ISBN: 978-90-04-36916-0

> PDF-versjon for utskrift