NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PHI2420: Klassiske sumeriske tekster

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
Vårsemestret bygger på høstsemestrets (PHI2410) lesning av sumerisk tekst og grammatikk. Fokuset dette semestret vil være på det klassiske sumeriske språket i verket Gudeas drøm. Studentene vil lese et tekstpensum tilsvarende 18 sider originaltekst. Det vil også være lagt vekt på forståelsen av kileskriftsystemet.
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5420, for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5420.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider original tekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens deler vil være studentenes ansvar. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene vi leser, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI2410.

Overlappende emner

PHI2420 overlapper med PHI5420. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5420 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2420 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av et avsnitt klassiske sumeriske tekster til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk sumerisk
  • god kunnskap om kileskriftsystemet i klassisk sumerisk
  • kunnskap om bakgrunnen til og innholdet i Gudeas drøm
  • et grunnleggende ordforråd på klassisk sumerisk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • kjenne igjen et utvalg kileskrift tegn
  • lese og oversette korte tekstutdrag på klassisk sumerisk ved hjelp av filologiske hjelpemidler

> PDF-versjon for utskrift