Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2350: Tibetansk 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Klassisk tibetansk er det tibetanske skriftspråket som ble etablert som en språknorm for ca. 1200 år siden. Siden den gang har dette klassiske skriftspråket vært norm for oversettelses-språket fra sanskrit, og dessuten som retningsgivende for den tibetanske skriftligheten frem til moderne tid. Klassisk tibetansk er et av buddhismens hellige språk, og kjennskap til dette er meget viktig for å forstå buddhismen som historisk og levende religion, dens filosofi og religiøse praksis. Klassisk tibetansk gir tilgang til den rike buddhistiske kanon i sin tibetanske utforming, bevart i mange versjoner og i svært mange opptrykk.
 
Emnet gir en innføring i klassisk tibetansk grammatikk, og ved hjelp av leseøvelser gjennom semesteret gir det et godt grunnlag for videre studier av tibetansk språk, religion og kultur.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Studentene må forberede seg ved å lese og forberede en leksjon i Hahns lærebok til hver time, og de forventes å bidra aktivt med oversettelse og i samtaler om grammatiske spørsmål. Undervisningen går over 14 uker, med én totimers forelesning hver uke.
 
Det tilbys også en mastervariant av emnet for studenter med relevant bachelorgrad. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5350.

Overlappende emner

PHI2350 overlapper med PHI5350. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har PHI5350 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2350 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk tibetansk
 • kunnskap om tibetansk språkhistorie
 • kjennskap til tibetansk religion, historie og kultur
Ferdigheter
Studenten kan:
 • lese og oversette enkle tekster fra klassisk tibetansk
 • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på tibetansk
 • gjøre rede for generelle trekk ved tibetansk språkhistorie og religionshistorie

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

Litteratur

 • Michael Hahn, (1971) Lehrbuch der klassischen tibetischen Schriftsprache, mit Lesestücken und Glossar. Hamburg: Michael Hahn. Engelsk versjon Textbook of Classical Literary Tibetan.
 • Matthew T. Kapstein: (2006) The Tibetans, Malden, MA: Blackwell Publishing.

> PDF-versjon for utskrift