Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2310: Sanskrit 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Sanskrit er et av de eldste språkene i det indo-europeiske språkfamilien, og har hatt stor betydning for forståelsen av språkfamiliens struktur og utvikling. For de som behersket og videreutviklet språket var sanskrit Indias religiøse og lærde språk fremfor alle andre, hinduismens og buddhismens hellige språk, et språk som har blitt lest, skrevet, resitert og formet i løpet av tre årtusener. Sanskrit er også et levende tradisjonsspråk som dyrkes av titusener i India som en nasjonal skatt.
 
Emnet gir en innføring i klassisk sanskritgrammatik, som danner grunnlag for lesing av klassiske sanskrittekster fra forskjellige sjangre. Emnet gir grunnlag for å ta PHI2320 Klassiske sanskrittekster (våren 2019).
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5310, for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5310.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse.

Overlappende emner

PHI2310 overlapper med PHI5310. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5310 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2310 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av klassiske sanskrittekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk sanskrit
  • kunnskap om språkhistorien til sanskrit
  • kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom sanskrit
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster på klassisk sanskrit
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på klassisk sanskrit
  • gjøre rede for generelle trekk i sanskrit språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift