Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2230: Middelalderlatin 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Latinsk språk og litteratur ligger til grunn for europeisk kulturtradisjon, og er vesentlig for å forstå europeisk historie i dens fleste aspekter: vitenskapshistorie, religionshistorie, litteraturhistorie, kunsthistorie og språkhistorie. Forståelsen av middelalderlatin gir en viktig inngang til disse studiene.
 
Emnet gir en innføring i latinsk grammatikk og lesning av enkle latinske tekster. Det blir lagt vekt på læring av det latinske grammatiske systemet og tekstlesning, med hovedvekt på bibeltekster på latin (Vulgata). Det er mulig å bygge på emnet med Middelalderlatin 2, hvor et større utvalg av middelalderlatinske tekster inngår.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet undervises ettermiddag/kveld én gang i uken. Studentene må forberede tekster til hver samling, og de forventes å bidra aktivt med oversettelse av tekster og i samtaler om grammatiske spørsmål.
 
Emnet tilbys også som masteremne, PHI5230 Middelalderlatin 1. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI5230.

Overlappende emner

PHI2230 overlapper med PHI5230. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI5230 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI2230 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
  • god kunnskap om det latinske grammatiske systemet
  • kunnskap om det latinske språkets historie og historiske betydning
  • kunnskap om middelalderlatinsk språk og litteratur, særlig bibeloversettelsen Vulgata.
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster fra latin
  • benytte standard hjelpemidler for å analysere tekster på latin.

Merknad til litteraturlisten

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift