Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2153: Arabisk - Talespråk 1: Tekstlesning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Ivo Spira (Ivo.Spira@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et valgfritt fordypningsemne som kan tas samtidig med innføringsemnet PHI2155 Arabisk – Talespråk 1. Målet er at studenten skal få en bred erfaring i språkbruk og muntlige uttrykksmåter gjennom studier av talespråk-tekster, og en velutviklet evne til bruk av filologiske hjelpemidler. Litteraturen består av et utvalg talespråk-tekster og moderne faglitteratur om arabisk dialektologi.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI2154 Arabisk – Talespråk 2: Tekstlesning (våren). PHI2153 og PHI2154 utgjør tilsammen et valgfritt komplement til PHI2155 + PHI2156 («innføringskurs i arabiske talespråk»).
 
Emnet tas vanligvis samtidig med eller etter innføringsemnet PHI2155 Arabisk – Talespråk 1.
 
 
Det tilbys også en master-variant av emnet for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for masteremnet PHI5153.
 
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser og oversetter i gjennomsnitt 1–2 sider talespråk-tekster per uke. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og dialektologiske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
Ingen.

Overlappende emner

PHI2153 overlapper med PHI5153. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI5153 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI2153på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakter A–F. Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om dialektologiske og språkhistoriske emner (ca. 1500–2000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • grunnleggende erfaring med arabisk språkbruk og analyse av arabiske talespråk-tekster
 • et aktivt ordforråd i arabisk (ca. 1000 ord)
 • grunnleggende erfaring med arabisk dialektologi
 • grunnleggende erfaring med bruk av ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i studiet av arabisk dialektologi
 • kunnskap om arabiske talespråk og akademiske studier av arabisk språk og dialektologi
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • gjenkjenne ulike arabiske talespråk og forstå arabisk språkbruk
 • lese et bredt utvalg arabiske talespråk-tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • bruke et aktivt ordforråd i arabisk (ca. 1000 ord)
 • beskrive de viktigste kjennetegnene ved arabiske talespråk og arabisk språkbruk
 • beskrive generelle trekk i arabisk språkhistorie og dialektologi

Merknad til litteraturlisten

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift