Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED6000: Universitetspedagogikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

MF skal tilby utdanning av høy kvalitet og med gode læringsbetingelser. Det forutsetter at faglig ansatte har universitetspedagogisk basiskompetanse. Slik kompetanse må dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning og deltakelse i undervisning, veiledning og fagutvikling.
 
Nyansatte som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse tilbys kurs i universitetspedagogikk (PED6000 Universitetspedagogikk) og forventes å fullføre dette innen 2 år.
 
Fullført PED6000 Universitetspedagogikk oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for søkere til stilling som førsteamanuensis. Ved fullført studium oppnås formell universitetspedagogisk basiskompetanse.
 
PED6000 er primært rettet mot ansatte som underviser ved MF, men som mangler universitetspedagogisk basiskompetanse. Nytilsatte og andre som har krav om å dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse gis prioritet. Midlertidig vitenskapelig ansatte ved MF kan søke om opptak. Ansatte ved andre utdanningsinstitusjoner kan søke om opptak og betaler en deltakeravgift. Det forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver når de gjennomfører emnet.
 
Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i sentrale pedagogiske teorier og ferdigheter. Studiet skal bidra til å videreutvikle deltakernes pedagogiske kompetanse og gi en dypere forståelse av forutsetningene for undervisning og de læringsprosesser som finner sted innen høyere utdanning. Deltakerne skal tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og veiledning. På denne måten gis deltakerne ressurser til å reflektere over og drøfte egen universitetspedagogisk praksis.
 
Gjennomføring:
PED6000 går over fire semester med kontinuerlig opptak.
 
Oppbygning og innhold:
PED6000 kombinerer faglige perspektiver på læring, undervisning og veiledning med refleksjon over egen praksis. Deltakerne skal gjøres kjent med sentrale pedagogiske prinsipper, teorier og begreper, samt ulike syn på læring og undervisning, læringsformer, undervisningsvurdering og evaluering. Emnet består av tre deler:
 • Kursdeltakelse
 • Kollegaveiledning
 • Pedagogisk mappe
Med kursdeltakelse menes individuelle forberedelser og aktiv deltakelse på kurs/seminar/gruppearbeid. Kollegaveiledning finner sted ved at deltakerne observerer og diskuterer hverandres undervisning eller veiledning. En pedagogisk mappe er en organisert presentasjon og dokumentasjon av den ansattes undervisnings- og veiledningserfaring, samt profesjonelle utvikling. Kritisk refleksjon over egen undervisning, veiledning og profesjonell utvikling inngår også.
 
Sentrale temaområder i emnet er:
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og veiledning
 • Sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering
 • Undervisnings- og veiledningsformer
 • Utdanningsledelse og utdanningskvalitet
 • Læringsteori, læringsmiljø og profesjonsetikk

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten:
 
 • Levere en pedagogisk mappe
 • Delta i kollegaveiledning: Observere og gi tilbakemelding på undervisning/veiledning, og selv bli observert og få tilbakemelding på egen undervisning/veiledning
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet PED6000 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått"/"ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • God kunnskap om pedagogiske teorier og universitetsdidaktikk
 • God kunnskap om studenters læring
 • Kunnskap om faglige, etiske og politiske spørsmål knyttet til høyere utdanning
Ferdigheter
Studenten kan:
 • Reflektere over egen undervisningspraksis i lys av universitetspedagogisk forskning og teori
 • Drøfte planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning i lys av relevante faglige perspektiver
 • Anvende ulike metoder for å styrke kvaliteten på egen undervisning
 • Benytte og videreutvikle varierte undervisnings- og veiledningsstrategier
 • Utforme og vurdere sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning og vurderingsformer

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Abeysekara, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and Development, 34, s. 1-14. (Kompendium).
 • Ambrose, S., Bridges, M., DiPietro, M., Lovett, M. & Norman, M. (2010). How learning works: 7 research-based principles for smart teaching (s. 10-65). San Francisco: Wiley Jossey-Bass. Bibliotek. Hentet fra firstliteracy.org
 • Fossland, T. M. (2015). Digitale læringsformer i høyere utdanning. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Havnes, A. (2014). Læring i høyere utdanning: Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring. I N. Frølich, E. Hovdhaugen & L. I. Terum (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning (s. 203-229). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Higdem, U., Lien, G. & Sandvik, K. (2009). Pedagogiske mapper for digital dokumentasjon og deling av kompetanse. Uniped, 32(3), s. 30-43. Bibliotek. Hentet fra brage.inn.no
 • Lauvås, P., Lycke, K. H. & Handal, G. (2016). Kollegaveiledning med kritiske venner (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Nicol, D. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles og good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), s. 199-218. Bibliotek. Hentet fra www.reap.ac.uk
 • Strømsø, H. I., Lycke, K. H. & Lauvås, P. (Red.) (2016). Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift