Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED5520: Kirken som lærende fellesskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

På hvilken måte er kirken et lærende fellesskap? Hvordan skapes læring og hva er kateketens rolle i kirken som lærende fellesskap? Hvordan forhandles teologi frem i trosopplæringen, og hvordan er denne forhandlingen preget av kateketens egen troshistorie og eget liv? Dette er blant spørsmålene som vil drøftes i dette emnet. Emnet fokuserer på kirken som lærende fellesskap og kateketens oppgave i å lede menighetens undervisningsarbeid. Perspektivene vil også omfatte menigheten som praksisfelleskap, forholdet mellom kirkeforståelse og læringsteori, forhandling av teologi i menigheten som læringsfellesskap, kateketens arbeid med undervisningsplanlegging, samt kateketens profesjonsforståelse.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i undervisning.
 • Levere, presentere og få godkjent et læringsopplegg rettet mot en bestemt aldersgruppe
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semestret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har 8-timers skriftlig hjemmeeksamen (1200-2500 ord) som avsluttende vurderingsform. Karakter (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om ulike sider ved menigheten som læringsfellesskap
 • kunnskap om ulike aldersfaser i kirkelig undervisning og livslang læring
 • god kunnskap om menigheten som praksisfellesskap
 • innsikt i sammenhenger mellom kirkeforståelse og læringsteori
 • kunnskap om kateketens profesjonsidentitet og rolle i kirkens tjenestefellesskap
 • kunnskap om planlegging og design av undervisning
 • innsikt i hvordan teologisering inngår i kirkens trosopplæringsarbeid
FERDIGHETER
Studenten kan
 • Utnytte teoretisk kunnskap om menigheten som læringsfellesskap og praksisfellesskap til å drøfte kateketens rolle som ansvarlig for kirkelig undervisning.
 • reflektere over kateten som leder i menighetens læringsfellesskap
 • evne til å reflektere over hvordan teologi forhandles frem i trosopplæringsfeltet
 • evne til å planlegge og designe et undervisningsopplegg rettet mot et bestemt trosopplæringstiltak

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Afdal, G. (2008). Menigheten som lærende fellesskap: Sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 59(4), s. 227-245. Bibliotek (Kompendium).
 • Edwards, A. (2007). Relational Agency in Professional Practice: A CHAT Analysis. Actio: An International Journal of Human Activity Theory, (1), s. 1-17. Bibliotek (Kompendium).
 • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem?: Læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Red.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (s. 31-54). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "Det handler kanskje om min egen troshistorie-": Når kirkelig ansattes troshistorie setter spor i trosopplæringen. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 48-73). Oslo: IKO-Forlaget. Bibliotek
 • Graff-Kallevåg, K. (2015). Trosopplæring i folkekirken. I S. Dietrich (Red.), Folkekirke nå (s. 128-134). Verbum Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Bricolage og byggeklosser: Når ressurser fra kirkens tradisjon gjøres tilgjengelige i trosopplæringen. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 230-246). Oslo: IKO-Forlaget. Bibliotek
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Spiritualitet i kirkens trosopplæring. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 8-24). Oslo: IKO-Forlaget. Bibliotek
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2008). Teologien i reformen. I O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Red.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (s. 73-91). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 9-45, 61-109, 125-147, 177-195). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Illeris, K. (2009). Contemporary theories of learning: Learning theorists, in their own words (s. 53-71, 209-218). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, E. T. (2017). Sammenhenger mellom utforming og opplevelse. I E. T. Johnsen (Red.), Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (s. 231-240). Oslo: IKO-forl. Bibliotek/9788282493185 (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. & Mogstad, S. D. (2006). Trosopplæringsreformen under lupen: Evalueringsperspektiv på forsøksfasen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 57(2-3), s. 115-130. Bibliotek (Kompendium).
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Tveitereid, K. (2018). Synergien mellom det kontinuerlige og breddetiltakene: Kontinuerlige breddetiltak og tidsavgrensede dybdetiltak i trosopplæringens spiritualitet?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity (s. 86-121). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift