Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED5511: Kirkens undervisning - oppdrag, historikk og planer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Kristin Norseth (kristin.norseth@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Disiplinbasert Master kirkelig undervisning.
Emnet gir en grunnleggende innføring i menighetspedagogisk arbeid og skal gi hjelp til å utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er viktige for å arbeide som kateket i Den norske kirke.
 
 

Overlappende emner

 Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.
 

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene. 
 
Studentene skal
 • få godkjent en bokrapport på inntil 1000 ord fra angitte deler av studielitteraturen
 • skrive et feltnotat på inntil 1000 ord om universell utforming innenfor trosopplæringen i en lokal menighet
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

 Emnet PED5511 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  

Læringsutbytte etter fullført emne

 Studentene skal ha
 • kjennskap til kirkens undervisningsoppdrag i Bibelen, kirkens historie og dagens flerkulturelle samfunn
 • kjennskap til trosopplæring for barn i tidlig kristendom
 • kjennskap til kateketikkens historie
 • kjennskap til kirkelige undervisningsplaner fra 1990-tallet og framover
 • god kunnskap om trosopplæringsreformens basis og utvikling
 • evne til å reflektere over og ta i bruk gjeldende plan for trosopplæring
 • god forståelse for sammenhengen mellom dåp og opplæring
 • kjennskap til universell utforming av læringsmiljø og læremidler og om inkluderende trosopplæring
 

> PDF-versjon for utskrift