NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PED2520: Kirken som lærende fellesskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Ungdom, kultur og tro med studieretning ungdomsledelse. Emnet skal gi evne til å forstå menighetspedagogisk arbeid i lys av teorien om menigheten som et livslangt, lærende fellesskap. Både aldersdelt arbeid og familiepedagogisk arbeid belyses. Emnet skal gi trening i oppgaveskriving innenfor et selvvalgt fagområde. Emnet består av to delemner: A. Kirken som lærende fellesskap (5 stp) og B. Valgemne innen ledelse, menighetsutvikling eller menighetspedagogikk (5 stp).
 
 Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Ungdom, kultur og tro med studieretning ungdomsledelse.
 
Forkunnskaper: Kristendom/RLE på 1000 nivå
 
Emnet undervises: Vårsemesteret
I undervisningen inngår forelesninger, seminar med studentdeltakelse, blant annet gjennom framlegg av avgrensede deler av studielitteraturen
 
 

Overlappende emner

 Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.
 

Studiekrav

  For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
  • delta på minimum 15 timers undervisning
  • få godkjent en litteraturliste innenfor valgemnet (delemne B) med omfang ca. 350 sider på bachelornivå. Den faglige oppgaven skal bygges på denne litteraturen. Litteraturlisten skal leveres samtidige med utkastet til faglig oppgave.
  • få godkjent et utkast til faglig oppgave, levert innen en angitt frist. Utkast betyr en fullt utskrevet tekst til innledning (problemstilling, materiale, framgangsmåte og disposisjon)
. delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semestret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har faglig oppgave (2500-3000 ord) med justerende muntlig prøve som vurderingsform. Den faglige oppgaven er knyttet til delemne B. Den muntlige prøven omfatter hele emnet. Mappevurdering med justerende muntlig prøve.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Mål

 A. KIRKEN SOM LÆRENDE FELLESSKAP (5 STUDIEPOENG)
MÅL
Studentene skal ha innsikt i ulike sider ved menigheten som læringsfellesskapkunnskap om ulike aldersfaser i kirkelig undervisning og livslang læringgod kunnskap om familiens rolle i trosopplæringenevne til å reflektere over ungdomslederens rolle i menighetens læringsfellesskapinnsikt i strategier som kan videreutvikle kirkelig undervisning

 
B. VALGEMNE INNEN LEDELSE, MENIGHETSUTVIKLING ELLER MENIGHETSPEDAGOGIKK (5 STUDIEPOENG)
Tema skal velges i samråd med faglærer.
MÅL
Studentene skal ha

  • grundig kunnskap om et selvvalgt emne innenfor området ledelse, menighetsutvikling eller menighetspedagogikk
  • evne til å redegjøre muntlig for arbeidet med den faglige oppgaven

Merknad til litteraturlisten

Under delemne B er det ikke oppført felles pensumlitteratur. Studenten velger selv studielitteratur med omfang ca. 350 sider i tilknytning til skriving av den faglige oppgaven. Litteratur til oppgaven kan velges fra listen over supplerende litteratur.

> PDF-versjon for utskrift