Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED2010: Barn og unge i trosopplæringen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Trosopplæring for Den norske kirke
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet Barn og unge i trosopplæringen gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringen i Den norske kirke, dens grunnlag, utvikling og planer. Emnet belyser problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet og familiens nettverk, og knyttet til samvirket mellom hjem, kirke og lokalsamfunn i trosopplæringen. Emnet gir hjelp til å reflektere over bruk av kirkebygget i læringsarbeidet. Også fortellingsdidaktikk er vektlagt, særlig knyttet til bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen.
Emnet bestaår av to delemner: A. Trosopplæring i kontekst: familie, kirke og lokalsamfunn (7 stp) og B. Didaktikk og fortelling (3 stp).

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, fa¿r redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen
 • levere utkast til oppgave 1 (utvikling av trosopplæring i alderen 0-6 år)
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgaven 1
 • få godkjent valg av artefakt til egen oppgave 2: konfirmantundervisning i kirkebygget
 • ha forberedt og framført en muntlig gjenfortelling av en kort bibeltekst
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november

Avsluttende vurdering

Mappevurdering er emnets avsluttende vurderingsform:
Mappen består av tre arbeider:
1) Utvikling av trosopplæring i alderen 0-6 år. Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring i aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av et par verktøy hentet fra menighetsanalyse og/eller menighetsbeskrivelsene gitt i delemne A. Omfang ca 2000 ord.
2) Konfirmantundervisning i kirkebygget. Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen. Omfang ca 2000 ord.
3) Et avsluttende refleksjonsnotat der litteratur på emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Litteraturen må hentes fra begge delemnene. Refleksjonsnotatet kan også kort kommentere arbeid 1 og 2 som ligger i mappen. Omfang 2000-2500 ord.
Det gis en samlet karakter i emnet Hvert av arbeidene vektes 1/3 av samlet karakter.. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før fristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: TROSOPPLÆRING I KONTEKST: FAMILIE, KIRKE og LOKALSAMFUNN (7 stp)
Delemne A fokuserer pa¿ læring i Den norske kirke i lys av lokalsamfunnet. Delemnet setter kirkens trosopplæring i relasjon til oppdragelsen i hjemmet: foreldre/foresatte, faddere, øvrige familie og nettverk. Emnet gir innføring i kirkerommets arkitektur, symboler og bruken av rommet i læringssammenheng .
Læringsutbytte etter fullført emne
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om hjemmets rolle i trosopplæring begrunnet i en familiepedagogisk forståelse og i en forståelse av kirke og hjem som lærende fellesskap
 • kunnskap om universell utforming av trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid
 • kunnskap om Den norske kirkes trosopplæring i forsøksfasen gjennom evalueringer
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster; familie, kirke og lokalsamfunn.
Ferdighet
Studenten kan
 • anvende noen verktøy i menighetsanalyse i planlegging av trosopplæring i forhold til kontekst
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell teori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere og velge læremidler for konfirmantundervisning
 • planlegge og begrunne et læringsprosjekt
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • gjøre bruk av trosopplæringsplanen i Den norske kirke
 • lese trosopplæringsplanen i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv og anvende denne i en lokal menighet
 
DELEMNE B. DIDAKTIKK OG FORTELLING (3 studiepoeng)
Delemnet setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv. Det drøfter ulike problemstillinger knyttet til forkynnelse og undervisning for og med barn og bruk av bibeltekster i trosopplæringen.
Læringsutbytte etter fullført emne
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
Ferdighet
Studenten kan:
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere over bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen
 • ha et kritisk blikk på forkynnelse for barn
Organisering og undervisning
Emnet legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til a¿ aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen særlig gjennom skriving. Arbeidsma¿tene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, fortellingsverksted og en dag om læremidler i konfirmantundervisningen, didaktiske refleksjoner og selvstudium.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (s. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Birkedal, E. (2012). Verktøy for menighetsanalyse. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 51-66). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Dahle, S. & Torgauten, T. I. (Red.) (2015). Helt med!: I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (s. 36-40, 79-88, 111-121, 126, 198-206, 234-236). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Dean, K. C. (2010). Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American Church (s. 123-130). New York: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Bibliotek (Kildelitteratur) (Kjøpes på Bok og Media bokhandel). Hentet fra kirken.no
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] utg.). Oslo: Kirkerådet. (Kildelitteratur) (Se Canvas)
 • Evenshaug, O. (2002). Besteforeldreskapet i forandring. Prismet, 53(6), s. 239-246. Bibliotek (Kompendium).
 • Fylling, H. (2005). Valg av konfirmantbok - valg av konfirmasjonsprofil: En vurdering av aktuelle konfirmantbøker: Upublisert (13 s.). (Se Canvas)
 • Hallen, D. (2006). Trosopplæring i familiepedagogisk perspektiv: Hva kan kirken gjøre for å støtte foreldrene i oppdragelsesoppgaven?. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 43-55). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Hauglin, O., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2008). O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Red.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (s. 13-17, 27-45). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), s. 17-33. Bibliotek (Kompendium).
 • Hunstad, M. (2015). Trosopplæring i kirkerommet: Autisme som mulighet og utfordring i konfirmasjonsundervisningen. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Red.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (nr. 9, s. 155-170). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Kvalbein, H. (1983). Fra melk til fast føde. I I. Asheim (Red.), For kirke og skole: Festskrift til Ole Modalsli på 70-årsdagen 1. april 1983 (s. 74-86). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2000). Forkynnelse i møte med en ny tid. I R. Halle & G. Hegerstrøm (Red.), Himmel over livet: Forkynnelse for barn i en ny tid (s. 19-32). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Kildelitteratur). Hentet fra odin.dep.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen (s. 13-69). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift