Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED2010: Barn og unge i trosopplæringen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Mappevurdering2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. des. 2021

Generell informasjon

Emnet Barn og unge i trosopplæringen gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringen i Den norske kirke, dens pedagogiske og teologiske grunnlag, utvikling og planer. Emnet belyser problemstillinger knyttet til barn og unge i trosopplæringen og samvirket mellom hjem, kirke og lokalsamfunn. Emnet gir hjelp til å reflektere over bruk av kirkebygget i læringsarbeidet. Også fortellingsdidaktikk er vektlagt, særlig knyttet til bruk av bibelfortellinger i undervisning og forkynnelse i trosopplæringen.
Emnet består av to delemner: A. Trosopplæring - historie, kontekst og innhold (7 stp) og B. Didaktikk og fortelling (3 stp).
Organisering og undervisning
Emnet legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og skriving. Det blir arrangert et fortellingsverksted og en dag med flipped classroom om læremidler i konfirmantundervisningen.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere utkast til oppgave 1: Utvikling av trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave 1
 • få godkjent valg av artefakt til egen oppgave 2: Konfirmantundervisning i kirkebygget
 • ha forberedt og framført en muntlig gjenfortelling av en bibeltekst
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering som avsluttende vurderingsform.
Mappen består av tre arbeider:
1) Utvikling av trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år. Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring for aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av empiriske metoder for å kartlegge konteksten. Omfang ca. 2000 ord.
2) Konfirmantundervisning i kirkebygget. Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen, og ha et særlig henblikk på undervisningens universelle utforming. Omfang 2000 ord.
3) Avsluttende refleksjonsnotat der litteratur på emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Litteraturen må hentes fra begge delemnene. Refleksjonsnotatet skal også kort kommentere arbeid 1 og 2 som ligger i mappen. Omfang 2000-2500 ord.
Det gis en samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene vektes 1/3 av samlet karakter. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: TROSOPPLÆRING – historie, kontekst og innhold (7 stp)
Delemne A fokuserer på læring i Den norske kirke i lys av kirken som en arena for livslang læring. Delemnet tematiserer utviklingen av trosopplæring i kirken og endringer i teologisk begrunnelse for å drive trosopplæring. Delemnet vektlegger trosopplæringens kontekster og ulike problemstillinger knyttet til barn og unge i trosopplæringen. Det gir også en innføring i kirkerommets arkitektur, symboler og bruken av rommet i læringssammenheng, og inkluderer perspektiver på universell utforming av trosopplæringen. Refleksjon over forholdet mellom kirkens trosopplæring og skolens religions- og livssynsundervisning inngår også.
Læringsutbytte etter fullført delemne:
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om læringsteorier og hvordan disse kan brukes i planlegging av undervisning i trosopplæringen.
 • kunnskap om universell utforming av trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid og teologiske begrunnelser for universell utforming.
 • kunnskap om hvordan Den norske kirkes trosopplæringsreform oppsto og er blitt evaluert, og hvordan trosopplæringsplanen fremstår i dag.
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster
 • kunnskap om teologisk og pedagogisk begrunnelse for hvorfor kirken skal drive trosopplæring.
Ferdighet
Studenten kan
 • anvende empiriske metoder for å redegjøre for konteksten som trosopplæring planlegges inn i og skjer i
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell teori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere læremidler for konfirmantundervisning
 • planlegge og begrunne et læringsprosjekt
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • lese Plan for trosopplæring i Den norske kirke i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv og gjøre bruk av planen i en lokal menighet
 • forholde seg aktivt til skolens læreplan for KRLE-faget i planlegging av trosopplæringstiltak.
 
DELEMNE B. DIDAKTIKK OG FORTELLING (3 studiepoeng)
Delemnet setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv. Det drøfter ulike problemstillinger knyttet til undervisning for og med barn og ungdom, med særlig vekt på utvalg og bruk av bibeltekster i trosopplæringen.
Læringsutbytte etter fullført emne:
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om hva trosopplæringsplanen sier om bibeltekster i trosopplæringen
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
Ferdighet
Studenten kan:
 • reflektere over utvalg og bruk av bibeltekster i trosopplæringen
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere kritisk over presentasjon av bibelfortellinger i barnebibler og annet undervisningsmateriale
 • Vise ferdigheter i muntlig gjenfortelling av bibelfortellinger

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (s. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Boyatzis, C. (2011). Agency, voice and maturity in childrens' religious and spiritual development. I S. B. Ridgely (Red.), The study of children in religions: A methods handbook (s. 19-32). New York: New York University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Dahle, S. & Torgauten, T. I. (Red.) (2015). Helt med!: I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (s. 36-40, 79-88, 111-121, 126, 198-206, 234-236). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] utg.). Oslo: Kirkerådet. (Kildelitteratur) (Se Canvas)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Bibliotek (Kildelitteratur) (Kjøpes på Bok og Media bokhandel). Hentet fra kirken.no
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Hauglin, O., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2008). O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Red.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (s. 13-17, 27-45). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), s. 17-33. Bibliotek (Kompendium).
 • Hunstad, M. (2015). Trosopplæring i kirkerommet: Autisme som mulighet og utfordring i konfirmasjonsundervisningen. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Red.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (nr. 9, s. 155-170). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Johansen, E., Kirkemo, E., Mysen, S. & Gillebo, M. (2018). Fra katekisme til liberal pietisme: Konfirmantbøker anno 2015. Prismet, 69(1), s. 69-84. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Johnsen, E. T. (2010). Jesu lidelse, død og oppstandelse: En barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 61, s. 19-39. Bibliotek (Kompendium).
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Lid, I. M. (2020). Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring. I A. R. Solevåg & I. M. Lid (Red.), Religiøst medborgerskap (s. 49-68).. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Kildelitteratur). Hentet fra odin.dep.no
 • Solevåg, A. R. (2020). Døve, blinde og lamme i Guds rike?: Helse og frelse i Det nye testamentet. I A. R. Solevåg & I. M. Lid (Red.), Religiøst medborgerskap (s. 213-230).. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen (s. 13-69). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Bibliotek
 • Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitative metoder (5. utg.). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet, . (2020). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk. Hentet 2021-06-10 fra www.udir.no
 • Øierud, G. L. (2019). Skolegudstjenester: Føringer, friksjon, forandring. Prismet, 70(3). Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aadland, I. (2019). Kvinna i den kulturelle bibelen: Ein analyse av nyare norske barne- og ungdomsbiblar. Prismet, 70(2), s. 141-159. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Bylund, L. H., Aadland, I., Kartzow, M. B. & Haaland, G. (2019). Den skandinaviske barnebibel: Barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel. Prismet, (2). Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Midttun, A., Tveito, H. B. S. & Joachimsen, K. (2018). Bibelen i trosopplæringen ? Barn og unges læring i trosopplæringen - Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner i Den norske kirke (s. 9-12, 21-42, 130-145). Oslo: MF.. Hentet fra www.mf.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Saxegaard, K. M. (2009). Når Gud angrer - nesten ; gammeltestamentlige fortellinger fremstilt i norske barnebibler. Prismet, 60(2), s. 77-90. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift