Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED2010: Barn og unge i trosopplæringen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet Barn og unge i trosopplæringen gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringen i Den norske kirke, dens pedagogiske og teologiske grunnlag, utvikling og planer. Emnet belyser problemstillinger knyttet til barn og unge i trosopplæringen og samvirket mellom hjem, kirke og lokalsamfunn. Emnet gir hjelp til å reflektere over bruk av kirkebygget i læringsarbeidet. Også fortellingsdidaktikk er vektlagt, særlig knyttet til bruk av bibelfortellinger i undervisning og forkynnelse i trosopplæringen.
Emnet består av to delemner: A. Trosopplæring - historie, kontekst og innhold (7 stp) og B. Didaktikk og fortelling (3 stp).

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere utkast til oppgave 1: Utvikling av trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år)
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave 1
 • få godkjent valg av artefakt til egen oppgave 2: Konfirmantundervisning i kirkebygget
 • ha forberedt og framført en muntlig gjenfortelling av en bibeltekst
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering som avsluttende vurderingsform.
Mappen består av tre arbeider:
1) Utvikling av trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år. Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring for aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av empiriske metoder for å kartlegge konteksten. Omfang ca. 2000 ord.
2) Konfirmantundervisning i kirkebygget. Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen, og ha et særlig henblikk på undervisningens universelle utforming. Omfang 2000 ord.
3) Avsluttende refleksjonsnotat der litteratur på emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Litteraturen må hentes fra begge delemnene. Refleksjonsnotatet skal også kort kommentere arbeid 1 og 2 som ligger i mappen. Omfang 2000-2500 ord.
Det gis en samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene vektes 1/3 av samlet karakter. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst).Studenter som får F, har ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: TROSOPPLÆRING – historie, kontekstog innhold (7 stp)
Delemne A fokuserer på læring i Den norske kirke i lys av kirken som en arena for livslang læring. Delemnet tematiserer utviklingen av trosopplæring i kirken og endringer i teologisk begrunnelse for å drive trosopplæring. Delemnet vektlegger trosopplæringens kontekster og ulike problemstillinger knyttet til barn og unge i trosopplæringen. Det gir også en innføring i kirkerommets arkitektur, symboler og bruken av rommet i læringssammenheng, og inkluderer perspektiver på universell utforming av trosopplæringen. Refleksjon over forholdet mellom kirkens trosopplæring og skolens religions- og livssynsundervisning inngår også.
Læringsutbytte etter fullført delemne
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om læringsteorier og hvordan disse kan brukes i planlegging av undervisning i trosopplæringen. - kunnskap om universell utforming av trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid og teologiske begrunnelser for universell utforming.
 • kunnskap om hvordan Den norske kirkes trosopplæringsreform oppsto og er blitt evaluert, og hvordan trosopplæringsplanen fremstår i dag.
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster
 • kunnskap om teologisk og pedagogisk begrunnelse for hvorfor kirken skal drive trosopplæring.
Ferdighet
Studenten kan
 • anvende empiriske metoder for å redegjøre for konteksten som trosopplæring planlegges inn i og skjer i
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell teori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere læremidler for konfirmantundervisning
 • planlegge og begrunne et læringsprosjekt
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • lese Plan for trosopplæring i Den norske kirke i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv og gjøre bruk av planen i en lokal menighet
 • forholde seg aktivt til skolens læreplan for KRLE-faget i planlegging av trosopplæringstiltak.
DELEMNE B. DIDAKTIKK OG FORTELLING (3 studiepoeng)
Delemnet setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv. Det drøfter ulike problemstillinger knyttet til undervisning for og med barn og ungdom, med særlig vekt på utvalg og bruk av bibeltekster i trosopplæringen.
Læringsutbytte etter fullført emne
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om hva trosopplæringsplanen sier om bibeltekster i trosopplæringen
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
Ferdighet
Studenten kan:
 • reflektere over utvalg og bruk av bibeltekster i trosopplæringen
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere kritisk over presentasjon av bibelfortellinger i barnebibler og annet undervisningsmateriale
 • Evt.: vise ferdigheter i muntlig gjenfortelling av bibelfortellinger
Organisering og undervisning
Emnet legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen.Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og skriving. Det blir arrangert et fortellingsverksted og en fagdag om læremidler i konfirmantundervisningen.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (s. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Birkedal, E. (2012). Verktøy for menighetsanalyse. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 51-66). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Dahle, S. & Torgauten, T. I. (Red.) (2015). Helt med!: I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (s. 36-40, 79-88, 111-121, 126, 198-206, 234-236). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Dean, K. C. (2010). Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American Church (s. 123-130). New York: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] utg.). Oslo: Kirkerådet. (Kildelitteratur) (Se Canvas)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Bibliotek (Kildelitteratur) (Kjøpes på Bok og Media bokhandel). Hentet fra kirken.no
 • Evenshaug, O. (2002). Besteforeldreskapet i forandring. Prismet, 53(6), s. 239-246. Bibliotek (Kompendium).
 • Fylling, H. (2005). Valg av konfirmantbok - valg av konfirmasjonsprofil: En vurdering av aktuelle konfirmantbøker: Upublisert (13 s.). (Se Canvas)
 • Hallen, D. (2006). Trosopplæring i familiepedagogisk perspektiv: Hva kan kirken gjøre for å støtte foreldrene i oppdragelsesoppgaven?. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 43-55). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Hauglin, O., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2008). O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Red.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (s. 13-17, 27-45). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), s. 17-33. Bibliotek (Kompendium).
 • Hunstad, M. (2015). Trosopplæring i kirkerommet: Autisme som mulighet og utfordring i konfirmasjonsundervisningen. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Red.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (nr. 9, s. 155-170). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Kvalbein, H. (1983). Fra melk til fast føde. I I. Asheim (Red.), For kirke og skole: Festskrift til Ole Modalsli på 70-årsdagen 1. april 1983 (s. 74-86). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2000). Forkynnelse i møte med en ny tid. I R. Halle & G. Hegerstrøm (Red.), Himmel over livet: Forkynnelse for barn i en ny tid (s. 19-32). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Kildelitteratur). Hentet fra odin.dep.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen (s. 13-69). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift