NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PED1640: Innføring i ledelse i kristent barne- og ungdomsarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet vil arbeide med følgende spørsmålstillinger:
Hva er kristent barne- og ungdomsarbeid i dag? Hvilke kristne praksiser er viktige i de ulike barne- og ungdomsaktivitetene kirke og organisasjoner? Hva er historien til det kristne barne- og ungdomsarbeidet i Norge? Hva er verdibasert ledelse mer generelt og ledelse av kristent barne- og ungdomsarbeid mer spesifikt? Annen hvert år blir det arrangert en studietur. Studieturen varer i en liten uke, og den arrangeres sammen med emnet TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis. De årene det ikke er studietur i disse to emnene er det et seminar om lek og dets betydning for barn og unge. Studentene får også en innføring i teaterlek. I dette emnet starter også studentene sin praksis i et barne- og ungdomsarbeid knyttet til menighet eller organisasjon (delemne B).

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat (800-1000 ord) over arbeid med et konkret pedagogisk tiltak for barn/unge
 • bestå en kortprøve (1 1/2 time) relatert til emnelitteratur. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve én gang.
 • Annen hvert år – det året det blir arrangert studetur:
 • delta på en studietur av ca. en ukes varighet. Studentene kan etter søknad bytte ut studieturen med et alternativt opplegg. Se pris og annen informasjon om studietur i semesterarket.
 • få godkjent en studietursrapport (1800-2000 ord) levert innen en fastsatt frist. Studenter som etter søknad bytter ut studieturen med et alternativt opplegg, skal skrive en (tilsvarende) rapport fra det alternative opplegget
 • Året det ikke blir arrangert studietur:
 • Delta på øvingsdager og undervisning med tema lek
 • få godkjent en faglig oppgave (1800-2000 ord) levert innen fastsatt frist
 • delta i praktisk-teologiske grupper (PT-gruppe)
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist
 • ha bestått praksis (se Informasjonshefte for praksis ved UKT)
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet PED1640 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet
vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. INNFØRING I LEDELSE AV KRISTENT UNGDOMSARBEID (7 STP)
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om barns utvikling, lek og læring i lys av fysisk og sosialt miljø (knyttet til de årene det ikke er studietur)
 • kunnskap om det kristne ungdomsarbeidets historie i Norge med vekt på ledelse
 • god kunnskap om kristne praksiser i ungdomsarbeid
 • god kunnskap om lederskap
 • god kunnskap om teaterlek som metode (knytte til de årene det ikke er studietur)
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • observere og loggføre læringstiltak i en menighet og reflektere over disse i lys av relevant teori
 • observere ulike kirkelige praksiser og reflektere over disse i lys av relevant teori
 • gjengi med egne ord sentrale momenter i emnelitteraturen
 • bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling og reflektere rundt prinsipper for lek og anvende disse i møte med barn og unge (knyttet til de årene det ikke er studietur).
B. PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
Praksisstudiet på UKT inngår i hovedsak i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og TEOL2542. Studentene skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeid og øve seg i på å ha et blikk for barn og ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. Delemne B står i nær sammenheng med delemne A. Det er et mål at studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg gjennom arbeidet med delemne A. I løpet av praksisperioden vil det være obligatorisk deltakelse i praktisk-teologisk gruppe på MF. For nærmere beskrivelse av den konkrete utformingen av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT
 
Ferdighet
Studenten kan
 • kan reflektere over egen læring ved å skrive læringskontrakt og evalueringsrapport knytte til praksis.
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemeldinger for å utvikle seg faglig og personlig
 
Generelle ferdigheter etter fulført emne:
Studenten kan
 • reflektere over egen identitet og rolle som ungdomsleder i et kristent barne- og ungdomsarbeid
 • reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og innovatør
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A i praksis (delemne B)

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, s. 21-38). Oslo: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Askland, L. (2011). Kontakt med barn: Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon (2. utg., s. 143-225). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Bass, D. B. (2004). The practicing congregation: Imagining a new old church (s. 57-68). Herndon, Va: Alban Institute. Bibliotek (Kompendium)
 • Dean, K. C. & Foster, R. (1998). The godbearing life: The art of soul tending for youth ministry (Kap. 1-7). Nashville, Tenn.: Upper Room Books. Bibliotek
 • Holm, V. (2012). På sporet av noe ekte. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Kirkhaug, R. (2015). Lederskap: Person og funksjon. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ulstein, J. O. (2004). Ungdom i rørsle: Nokre trekk frå det kristelege ungdomsarbeidet si historie i Noreg. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 1, s. 11-42). Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift