Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED1640: Innføring i ledelse i kristent barne- og ungdomsarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet vil arbeide med følgende spørsmålstillinger:
Hva er kristent barne- og ungdomsarbeid i dag? Hvilke kristne praksiser er viktige i de ulike barne- og ungdomsaktivitetene kirke og organisasjoner? Hva er historien til det kristne barne- og ungdomsarbeidet i Norge? Hva er verdibasert ledelse mer generelt og ledelse av kristent barne- og ungdomsarbeid mer spesifikt? Annen hvert år blir det arrangert en studietur. Studieturen varer i en liten uke, og den arrangeres sammen med emnet TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis. De årene det ikke er studietur i disse to emnene er det et seminar om lek og dets betydning for barn og unge. Studentene får også en innføring i teaterlek. I dette emnet starter også studentene sin praksis i et barne- og ungdomsarbeid knyttet til menighet eller organisasjon (delemne B).

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat (800-1000 ord) over arbeid med et konkret pedagogisk tiltak for barn/unge
 • bestå en kortprøve (1 1/2 time) relatert til emnelitteratur. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve én gang.
 • delta i praktisk-teologiske grupper (PT-gruppe)
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist
 • ha bestått praksis (se Informasjonshefte for praksis ved UKT)
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Annen hvert år – det året det blir arrangert studetur:
 • delta på en studietur av ca. en ukes varighet. Studentene kan etter søknad bytte ut studieturen med et alternativt opplegg. Se pris og annen informasjon om studietur i semesterarket.
 • få godkjent en studietursrapport (1800-2000 ord) levert innen en fastsatt frist. Studenter som etter søknad bytter ut studieturen med et alternativt opplegg, skal skrive en (tilsvarende) rapport fra det alternative opplegget
 
Året det ikke blir arrangert studietur:
 • delta på øvingsdager og undervisning med tema lek
 • få godkjent en faglig oppgave (1800-2000 ord) levert innen fastsatt frist
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet PED1640 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet
vurderes til "bestått" / "ikke bestått". 

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. INNFØRING I LEDELSE AV KRISTENT UNGDOMSARBEID (7 STP)
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om barns utvikling, lek og læring i lys av fysisk og sosialt miljø (knyttet til de årene det ikke er studietur)
 • kunnskap om det kristne ungdomsarbeidets historie i Norge med vekt på ledelse
 • god kunnskap om kristne praksiser i ungdomsarbeid
 • god kunnskap om lederskap
 • god kunnskap om teaterlek som metode (knytte til de årene det ikke er studietur)
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • observere og loggføre læringstiltak i en menighet og reflektere over disse i lys av relevant teori
 • observere ulike kirkelige praksiser og reflektere over disse i lys av relevant teori
 • gjengi med egne ord sentrale momenter i emnelitteraturen
 • bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling og reflektere rundt prinsipper for lek og anvende disse i møte med barn og unge (knyttet til de årene det ikke er studietur).
B. PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
Praksisstudiet på UKT inngår i hovedsak i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og TEOL2542. Studentene skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeid og øve seg i på å ha et blikk for barn og ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. Delemne B står i nær sammenheng med delemne A. Det er et mål at studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg gjennom arbeidet med delemne A. I løpet av praksisperioden vil det være obligatorisk deltakelse i praktisk-teologisk gruppe på MF. For nærmere beskrivelse av den konkrete utformingen av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT
 
Ferdighet
Studenten kan
 • kan reflektere over egen læring ved å skrive læringskontrakt og evalueringsrapport knytte til praksis.
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemeldinger for å utvikle seg faglig og personlig
 
Generelle ferdigheter etter fulført emne:
Studenten kan
 • reflektere over egen identitet og rolle som ungdomsleder i et kristent barne- og ungdomsarbeid
 • reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og innovatør
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A i praksis (delemne B)

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, s. 21-38). Oslo: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Askland, L. (2020). Kontakt med barn: Innføring i barnehagelærerens arbeid på grunnlag av observasjon (3. utg., s. 138-219). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Dean, K. C. & Foster, R. (1998). The Godbearing life: The art of soul tending for youth ministry (Kap. 1-7). Nashville, Tenn.: Upper Room Books. Bibliotek
 • Eide, S. (2011). Gudstjenesten - menighetens hjertesak. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (s. 101-116). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar: En fagbok om undervisning i kirken (s. 49-74). Stavanger: Eide. Bibliotek (Kompendium)
 • Rystad, L. S. (2017). Forkynne for å skape indre dialog. I G. Brækken (Red.), Fokus: Tweens: Trosopplæring for 9-13-åringer (s. 35-41). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ulstein, J. O. (2004). Ungdom i rørsle: Nokre trekk frå det kristelege ungdomsarbeidet si historie i Noreg. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 1, s. 11-42). Bibliotek (Kompendium)
 • Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke [Annen hvert år det ikke er studietur]. Oslo: Pedagogisk forum. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift