NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PED1030: Ungdomskultur og trosopplæring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020

Generell informasjon

Emnet gir ulike samfunnsfaglige og pedagogiske perspektiver på ungdoms utvikling og sosialisering. Emnet vil peke på hvilke muligheter og utfordringer dette gir trosopplæringsfeltet. Perspektivene er samlet fra fagdisipliner som pedagogikk,
utviklingspsykologi, sosiologi, religionssosiologi, teologi, samt medievitenskap. Emnet skal bidra til forståelse av ungdommers sosialisering på ulike arenaer og gi innsikt i hvordan religiøs læring kan skje på disse arenaene. Det vil også være et fokus på temaer som identitet, religion, seksualitet og rus.

Overlappende emner

PED1030 Ungdomskultur og trosopplæring overlapper fullstendig med SAM1030 Ungdomskultur. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PED1030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i seminarundervisningen
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet PED1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende eksamen, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike perspektiver på sosialisering, identitet og utvikling
 • god kunnskap om begrepet ungdom og utviklingen av ungdomskultur
 • kunnskap om religiøs læringsprosesser
 • kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom media og sosialisering
 • kjennskap til noen av dagens subkulturer og til noen ungdomskulturelle utrykk.
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • reflektere over religionspedagogiske muligheter og utfordringer knyttet til trosopplæring for ungdom

Merknad til litteraturlisten

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Collins-Mayo, S., Mayo, B., Nash, S. & Cocksworth, C. (2010). The faith of generation Y. London: Church House Publ. Bibliotek
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. utg., s. 15-111). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Gulbrandsen, L. M. (Red.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. utg., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Holmqvist, M. (2014). The material logics of confirmation. International journal of actor-network theory and Technological Innovation, 6(4), s. 26-37. Bibliotek (Kompendium).
 • Jarvis, P. (2008). Religious experience and experiential learning. Religious education, 103(5), s. 553-566. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kvello, Ø. (Red.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (s. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Pedersen, W. (2005). Nye seksualiteter (s. 16-69). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler (3. utg., s. 11-33, 55-117, 151-168). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ridderstrøm, H. (2005). Ungdommers kombinasjonskunst - bricolage for en ny tid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(1), s. 71-87. Hentet 2014-05-25 fra journals.hioa.no
 • Sheperd, N. (2010). Religious socialisation and a reflexsive habitus: Christian youth groups as sites for identity work. I S. Collins-Mayo & P. Dandelion (Red.), Religion and youth (s. 149-155). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Thornton, S. (2005). The social logic of subcultural capital. I K. Gelder (Red.), The Subcultures reader (2. utg., s. 184-192). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift