Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

NT513: Det nye testamentet - bibelteologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E, Liste F

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-11-22 22. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2021

Generell informasjon

NT513 gir et ikke-grunnspråklig studium av Det nye testamente på masternivå. Emnet består av tre delemner: A. Kulturkunnskap (2 stp), B. Evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (4 stp) og C. Perspektiver på Paulus (4 stp). Emnets siktemål er å gi kunnskap om teologien i sentrale deler av Det nye testamentet, og forståelse for NTs kulturelle kontekst og evne til å reflektere over sentrale metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til det å utforme en bibelteologisk fremstilling, i spenningen mellom litterære og historiske problemstillinger.
.
Delemne A gir kunnskap om den jødiske og gresk-romerske konteksten som Det nye testamentet ble til i, og som dets første lesere var en del av. Med dette som utgangspunkt vil det være fokus på blant annet følgende spørsmål: Hvilke utviklingstrekk kan vi spore innenfor jødisk historie, tenkning og kultur under det andre tempelets tid? Hvilke jødiske grupperinger fantes? Hva var sentrale kjennetegn ved den gresk-romerske kulturen? I hvilken grad var jøder influert av, og hvordan forholdt de seg til denne kulturen?
.
Delemne B fokuserer på hvordan de fire kanoniske evangeliene gjør bruk av Israels hellige skrifter for å formulere sitt budskap. Noen sentrale spørsmål vil være: På hvilken måte fungerer Israels historie som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes Skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
.
Delemne C presenterer Paulus’ teologi knyttet til spørsmålet om Moselovens betydning og til hans forståelse av nåden. Spørsmålene er egnet til å forstå nyere Paulus-debatt. De åpner for en rekke poblemstillinger: Hva er forholdet mellom tro og gjerninger? Kan de som er «i Kristus» synde? Har Paulus med sin kritikk av loven brutt med jødedommen? Hvor preget er Paulus av en forventning om at den endelige dom og frelse var nært forestående? Hvordan kan det Paulus sier om nåden forstås på bakgrunn av hvordan gaver ble utvekslet i antikken? Spørsmålene reflekterer aktuell Paulus-debatt samtidig som de er forankret i fortolkningshistorien. Paulus leses dels i lys av gammeltestamentlige/jødiske tekster og i lys av kulturelle tradisjoner i den gresk-romerske antikken.
.Arbeidsform og organisering: Undervisningsform er forelesning med utstrakt bruk av samtale. Undervisningsspråket er engelsk.

Overlappende emner

NT513 Det nye testamentet - bibelteologi overlapper delvis med TEOL2210 Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi, BIB511 Bibelteologi, BIB501 Bibelfag og RL5240 Det nye testamentet, og fullstendig med NT503 Det nye testamentet - bibelteologi og PEN513 Det nye testamente: Lukansk og paulinsk teologi. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL2210 fra før, vil få 4 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5210 fra før, vil få 7 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL5240 fra før, vil få 2 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB511 fra før, vil få 3 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 7 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har NT503 fra før, vil få 0 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PEN513 fra før, vil få 0 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet NT513 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KULTURKUNNSKAP 2 STP
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om jødisk kultur i hellenistisk tid
 • god kunnskap om gresk-romersk kultur
 • inngående kunnskap om betydningen av kulturkunnskap for arbeid med tekster fra Der nye testamentet
FERDIGHETER
Studenten kan
 • relatere kunnskap om jødisk og gresk-romersk kultur til tolkningen av NT-tekster
 • redegjøre for hva det innebærer at de nytestamentlige tekstene er blitt til i og reflekterer en bestemt historisk og kulturell kontekst
 • vise hvordan spørsmål som drøftes i delemnene B og C er en del av kulturelle diskurser i samtiden
DELEMNE B: EVANGELIENE I LYS AV DET GAMLE TESTAMENTE 4 STP)
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om evangelienes bruk av Skriftene
 • god kunnskap om intertekstuell tilnærming til evangeliene
 • inngående kunnskap om evangelienes litterære og teologiske egenart
FERDIGHETER
Studenten kan
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av Skriftene har formet evangelienes budskap
 • drøfte hva dette betyr for evangeliene som kilder til historien
 • evne til å drøfte kriterier for å identifisere bruk av Skriftene i evangeliene
DELEMNE C: PERSPEKTIVER PÅ PAULUS 4 STP
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om innholdet i Romerbrevet og Galaterbrevet og ulike syn på det Paulus skriver om Moseloven, Guds nåde og menneskers muligheter til å leve etter Guds vilje og Guds frelsesplan for jøder og ikke-jøder
 • god kunnskap om Paulus’ forståelse av Jesus Kristus
 • god kunnskap om hvordan Paulus’ utsagn om nåde er forstått hos Markion, Augustin og Luther, samt i nyere teologisk debatt
 • inngående kunnskap om den historiske konteksten for paulusbrevene og hvordan denne er reflektert i brevene
 • inngående kunnskap om ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning og hvordan disse begrunnes
FERDIGHETER
Studenten kan
 • drøfte styrker og svakheter ved ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning
 • anvende kunnskap om ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning på tolkning av tekster fra Galaterbrevet og Romerbrevet
 • lese tekster fra Galaterbrevet og Romerbrevet i lys av gammeltestamentlige/jødiske tekster og antikke tradisjoner om gaveutveksling
 • drøfte Paulus’ selvforståelse som jøde og hvorvidt og i hvilken grad Paulus bryter med samtidens jødedom
 • reflektere over den økumeniske, sosiale og politiske betydningen ulike tolkninger av Paulus kan ha
 
GENERELL KOMPETANSE
Delemnene skal sammen gi evne til
 • å reflektere over betydningen av de forutsetninger som en leser bringer med seg til tolkningen av nytestamentlige tekster, og som får betydning for tolkningene.
 • Kan kommunisere om faglig relevante spørsmål utfra den kunnskap og de ferdigheter som emnet formidler

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Skarsaune, O. (2002). In the shadow of the temple: Jewish influences on early Christianity (s. 23-132). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Barclay, J. M. G. (2015). Paul and the gift (s. 11-116, 130-188). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek. Hentet fra ebookcentral.proquest.com
 • Sandnes, K. O. (2021). Var Paulus kristen?: Har kirken forstått hans tro og teologi?. Follese: Efrem. Bibliotek

Eller:

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Klauck, H.-J. (2000). The religious context of early Christianity: A guide to Graeco-Roman religions (s. 1-11, 94-106, 149-174, 177-192, 250-255, 261-266, 279-288, 325-330, 335-338, 351-358, 385-400, 426-433, 437-438, 462-484). Edinburgh: T&T Clark. Bibliotek

Eller:

 • Seland, T. (2004). Paulus i Polis: Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og forkynnelse (s. 1-218). Trondheim: Tapir. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift