Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

NT513: Det nye testamentet - bibelteologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E, Liste F

Generell informasjon

NT513 gir et ikke-grunnspråklig studium av Det nye testamente på masternivå. Emnet består av tre delemner: A. Kulturkunnskap (2 stp), B. Evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (4 stp) og C. Paulinsk teologi (4 stp).
Emnets siktemål er å gi kunnskap om teologien i sentrale deler av Det nye testamentet, og forståelse for NTs kulturelle kontekst. Studenten vil få anledning til å reflektere over sentrale metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til det å utforme en bibelteologisk fremstilling.
 
Delemne A gir kunnskap om den jødiske og gresk-romerske konteksten som Det nye testamentet ble til i, og som dets første lesere var en del av. Med dette som utgangspunkt vil det være fokus på blant annet følgende spørsmål: Hvilke utviklingstrekk kan vi spore innenfor jødisk historie, tenkning og kultur under det andre tempelets tid? Hvilke jødiske grupperinger fantes? Hva var sentrale kjennetegn ved den gresk-romerske kulturen? I hvilken grad var jøder influert av, og hvordan forholdt de seg til denne kulturen?
 
Delemne B fokuserer på hvordan de fire kanoniske evangeliene gjør bruk av Israels hellige skrifter for å formulere sitt budskap. Noen sentrale spørsmål vil være: på hvilken måte fungerer Israels historie som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes Skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
Delemne C gir en innføring i paulinsk teologi. Noen sentrale spørsmål vil være: Hvilke metodiske utfordringer er knyttet til det å gi en helhetlig fremstilling av en paulinsk teologi? Hvilken hermeneutisk betydning har det at Paulus var en omreisende misjonær som skrev kontekstuelt bestemte brev? Finnes det et sentrum eller en grunnstruktur i paulinsk teologi? Hva er sentrale tema innenfor en paulinsk teologi?

Overlappende emner

NT513 Det nye testamentet - bibelteologi overlapper delvis med TEOL2210 Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi, BIB511 Bibelteologi, BIB501 Bibelfag og RL5240 Det nye testamentet, og fullstendig med NT503 Det nye testamentet - bibelteologi og PEN513 Det nye testamente: Lukansk og paulinsk teologi. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL2210 fra før, vil få 4 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5210 fra før, vil få 7 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL5240 fra før, vil få 2 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB511 fra før, vil få 3 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB501 fra før, vil få 7 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har NT503 fra før, vil få 0 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PEN513 fra før, vil få 0 poeng uttelling for NT513 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet NT513 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Kulturkunnskap
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om jødisk kultur i hellenistisk tid
 • kunnskap om betydningen av gresk-romersk kultur som bakgrunn og kontekst for NT
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • relatere kunnskap om jødisk og gresk-romersk kultur til tolkningen av NT-tekster
 • redegjøre for hva det innebærer at de nytestamentlige tekstene er blitt til i og reflekterer en bestemt historisk og kulturell kontekst
 
Delemne B: Evangeliene i lys av Israels hellige skrifter
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om evangelienes bruk av Skriftene
 • kunnskap om de kanoniske evangelienes litterære og teologiske egenart.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av Skriftene har formet evangelienes budskap
 • evne til å drøfte kriterier for å identifisere bruk av Skriftene i evangeliene.
 
Delemne C: Paulinsk teologi
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til å gi en fremstilling av en paulinsk teologi
 • god kunnskap om sentrale tema i paulinsk teologi
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvordan og i hvilken grad sentrale tema i Paulus¿ brev henger sammen
 • redegjøre for hva det innebærer at enhver fremstilling av en paulinsk teologi må baseres på kontekstuelt adresserte brev som ofte har omstridt foranledning, forfatterskap og datering

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Skarsaune, O. (2002). In the shadow of the temple: Jewish influences on early Christianity (s. 23-132). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Schnelle, U. (2005). Apostle Paul: His life and theology. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek

Eller:

 • Dunn, J. D. G. (2003). The Cambridge companion to St. Paul. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek

Eller:

 • Sandnes, K. O. (1996). I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Klauck, H.-J. (2000). The religious context of early Christianity: A guide to Graeco-Roman religions (s. 1-11, 94-106, 149-174, 177-192, 250-255, 261-266, 279-288, 325-330, 335-338, 351-358, 385-400, 426-433, 437-438, 462-484). Edinburgh: T&T Clark. Bibliotek

Eller:

 • Seland, T. (2004). Paulus i Polis: Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og forkynnelse (s. 1-218). Trondheim: Tapir. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift