Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

NEX1010: Examen Philosopicum Nettstudium

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Filip Rasmussen (Filip.Rasmussen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-11-16 16. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:16. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. nov. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2021

Generell informasjon

NEX1010 Examen philosophicum Nettstudium handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen: Hvordan er verden bygd opp, hva er et menneske, hvordan kan vi få sikker viten om verden, hvordan bør vi handle? Emnet består av to delemner: A. Filosofi- og vitenskapshistorie (5 stp) og B. Etikk (5 stp).
 
Delemne A handler om hvordan sentrale tenkere i historien har besvart en rekke grunnleggende spørsmål om verden og forståelse, mens delemne B handler om ulike teorier om hvordan mennesker bør handle. Delemne A er historisk orientert, men studentene vil også få diskutere relevans i dag. Delemne B har fokus på hvordan etiske teorier kan anvendes i drøfting av aktuelle problemstillinger.
 
Emnet er et kjerneemne i Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi og Profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

NEX1010 Examen philosophicum Nettstudium overlapper fullstendig med EX1011: Examen philosophicum (engelsk variant) og EX1010 Examen philosophicum (campusbasert variant). En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har EX1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for NEX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har EX1010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for NEX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
Antall eksamensforsøk er begrenset til alle tre emnene. Det betyr at studenter har tre eksamensforsøk for EX1011, EX1010 og NEX1010 tilsammen.
 

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent ti tankekart/disposisjoner
 • svare på spørsmål knyttet til et utvalg korte filmer
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

 
Emnet NEX1010 har 8-timers hjemmeeksamen som avsluttende vurderingsform. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.  

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Filosofi- og vitenskapshistorie
 
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale problemstillinger fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • god kunnskap om sentrale tenkere og tradisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • kunnskap om ulike teorier som forsøk på å svare på filosofiske spørsmål
 • erfaring med problemorientert lesing av originaltekster
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemer og posisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
Delemne B: Etikk
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende etiske begreper og teorier
 • god kunnskap om sentrale etiske teorier, etisk argumentasjon og meta-etiske spørsmål
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • anvende etiske begreper, etiske teorier og etisk argumentasjon i arbeid med spørsmål fra forskningsetikk og yrkesetikk
 • reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Skarsaune, O. (2002). Der tro og tanke møtes: Glimt fra den "naturlige" teologis historie (s. 7-44, 52-84, 93-104). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet. (Se Canvas)
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 19-252, 265-287, 308-396). Oslo: Pax. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.forskningsetikk.no
 • Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker (3. utg., Kap. 3-5, 7, 9 og 11-19). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 253-264, 290-307). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Thommessen, B. & Wetlesen, J. (1996). Etisk tenkning: En historisk og systematisk innføring (s. 213-281). Oslo: Ad notam Gyldendal. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift