NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

MET5920: Metode: praktiske og systematiske disipliner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ragnar Misje Bergem (Ragnar.M.Bergem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Dette emnet har som mål å sette studentene i gang med forberedende arbeid frem mot skriving av masteravhandling som er tekstbasert (PT, ST, MV/RV). For å bli ferdig på normert tid er det avgjørende å komme i gang tidlig. I dette emnet skal studentene lære om relevant metode; finne problemstilling, veileder, lage en prosjektbeskrivelse, og delta på skrive- og søkekurs. Studentene får legge opp deler av pensum med selvvalgt litteratur (ca.300 sider), som kan knyttes direkte til masteroppgaven som skal skrives.
 
ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
Emnet består av følgende deler:
 • Søke og skrivekurs
 • Kurs i vitenskapsteori
 • Design
 • Prosjektbeskrivelse
 • Oppgave
 • Selvstudium
 
Emnet har som studiekrav at studentene skal melde inn et tema de er interessert i å jobbe med, og sette opp ønsket veileder (to navn). Dette gjøres i metodekursets canvasrom, og her kan man også skrive om man har hatt kontakt med eller fått avtale med veileder. Denne registreringen er obligatorisk, men ikke bindende for din masteroppgave. Registreringen kan redigeres frem til tildeling av veileder er foretatt.
 
Prosjektbeskrivelsen bør utarbeides i samarbeid med veileder. Følgende er anbefalt disposisjon:
1) Problemstilling med begrunnelse
2) Materiale, inkl. avgrensning og begrunnelse
3) Metode
4) Struktur for avhandlingen
5) Oppgavens målsetting

Overlappende emner

Deler av MET5920 Metode: praktiske og systematiske disipliner overlapper med MET504 Metodelære: Systematisk/hermeneutisk variant og MET5921 Metode: praktiske og systematiske disipliner. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har MET504 fra før, vil få 5 poeng uttelling for MET5920 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har MET5921 fra før, vil få 5 poeng uttelling for MET5920 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • registrere tema for masteroppgave (100- 300 ord)
 • gjennomføre obligatorisk søkekurs
 • gjennomføre obligatorisk skrivekurs
 • Levere prosjektbeskrivelse inkl. oversikt over ca 300 sider selvvalgt litteratur (ca 2000 ord)
 • skrive veilederkontrakt
 • levere å få godkjent oppgave der du drøfter et metodisk eller teoretisk problemstilling relevant for masteroppgaven (1500-2500 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".  

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende metodiske perspektiver på, og krav som stilles til et, vitenskapelig arbeid med et teologisk tema innenfor de aktuelle disipliner.
 • god kunnskap om det teologiske fagarbeidets hermeneutiske og kontekstuelle karakter
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave på 500/5000-nivå.

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til oppsatt litteratur velger studenten i samråd med veileder/emneansvarlig et pensum med relevans for masteroppgaven (ca. 300 s.).

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Everett, E. L. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Jeanrond, W. G. (1994). Theological hermeneutics: Development and significance. London: SCM Press. Bibliotek
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Snævarr, S. (2017). Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift