Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5920: Metode: praktiske og systematiske disipliner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Dette emnet har som mål å sette studentene i gang med forberedende arbeid frem mot skriving av masteravhandling som er tekstbasert (PT, ST, MV/RV). For å bli ferdig på normert tid er det avgjørende å komme i gang tidlig. I dette emnet skal studentene lære om relevant metode; finne problemstilling, veileder, lage en prosjektbeskrivelse, og delta på skrive- og søkekurs. Studentene får legge opp deler av pensum med selvvalgt litteratur (ca.300 sider), som kan knyttes direkte til masteroppgaven som skal skrives.Emnet vil bli holdt på engelsk med mindre det er kun norskspråklige studenter på emnet.
 
ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
Emnet består av følgende deler:
 • Søke og skrivekurs
 • Kurs i teori og analyse
 • Design
 • Prosjektbeskrivelse
 • Oppgave
 • Selvstudium
 
Emnet har som studiekrav at studentene skal melde inn et tema de er interessert i å jobbe med, og sette opp ønsket veileder (to navn). Dette gjøres i metodekursets canvasrom, og her kan man også skrive om man har hatt kontakt med eller fått avtale med veileder. Denne registreringen er obligatorisk, men ikke bindende for din masteroppgave. Registreringen kan redigeres frem til tildeling av veileder er foretatt.
 
Prosjektbeskrivelsen bør utarbeides i samarbeid med veileder. Følgende er anbefalt disposisjon:
1) Problemstilling med begrunnelse
2) Materiale, inkl. avgrensning og begrunnelse
3) Metode og eventuelt teori
4) Struktur for avhandlingen
5) Oppgavens målsetting

Overlappende emner

Deler av MET5920 Metode: praktiske og systematiske disipliner overlapper med MET504 Metodelære: Systematisk/hermeneutisk variant og MET5921 Metode: praktiske og systematiske disipliner. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har MET504 fra før, vil få 5 poeng uttelling for MET5920 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har MET5921 fra før, vil få 5 poeng uttelling for MET5920 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • registrere tema for masteroppgave (100- 300 ord)
 • gjennomføre obligatorisk søkekurs
 • gjennomføre obligatorisk skrivekurs
 • Levere prosjektbeskrivelse inkl. oversikt over ca 300 sider selvvalgt litteratur (ca 2000 ord)
 • levere digital veilederkontrakt
 • levere å få godkjent oppgave der du drøfter et metodisk eller teoretisk problemstilling relevant for masteroppgaven (1500-2500 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Hvis det settes opp flere søkekurs i løpet av semesteret, vil det bli påmelding til kursene via Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".  

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende metodiske perspektiver på, og krav som stilles til et, vitenskapelig arbeid med et teologisk tema innenfor de aktuelle disipliner, herunder forskningsetiske problemstillinger.
 • god kunnskap om det teologiske fagarbeidets hermeneutiske og kontekstuelle karakter
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave på 500/5000-nivå.
 • Reflektere over hvilken relevans vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål har i arbeid med aktuelle teologiske problemer

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til oppsatt litteratur velger studenten i samråd med veileder/emneansvarlig et pensum med relevans for masteroppgaven (ca. 300 s.).

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Everett, E. L. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Jeanrond, W. G. (1994). Theological hermeneutics: Development and significance. London: SCM Press. Bibliotek
 • Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W. & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori?: Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

Enten:

 • National Committees for Research Ethics in Norway, . (2016). Guidelines for research ethics in the social sciences, humanities, law, and theology. Hentet 2020-05-12 fra www.forskningsetikk.no

Eller:

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.forskningsetikk.no

> PDF-versjon for utskrift