Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5215: Bibelfaglig metode: Det nye testamente

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet har som mål å sette studentene i gang med forberedende arbeid frem mot skriving av masteroppgave basert på Det nye testamente. Studentene lærer om teori, relevant metode og forskningsetiske problemstillinger; finner problemstilling og veileder, utarbeider prosjektbeskrivelse og deltar på skrive- og søkekurs. Studentene må også legge opp deler av pensum med selvvalgt litteratur (ca.400 sider), som knyttes direkte til masteroppgaven som skal skrives. Litteraturen avtales i samråd med veileder.
 
Emnet består av 3 delemner:
Delemne A: Vitenskapsteori
Delemne B: Hvordan skrive en avhandling innenfor NT-faget?
Delemne C: Avhandlingsrelatert fordypning
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • gjennomføre obligatorisk søkekurs
 • gjennomføre obligatorisk skrivekurs
 • registrere tema for avhandling (100-300 ord)
 • levere digital veilederkontrakt
 • levere og få godkjent en prosjektbeskrivelse (1000-1500 ord)
 • bestå kortprøve i delemne A
 • levere og få godkjent bokrapport relatert til pensum i delemne B (1000-1500 ord)
 • levere og få godkjent en kommentert bibliografi (2000-2500 ord) som viser god kunnskap om litteraturen til delemne C
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Hvis det settes opp flere søkekurs i løpet av semesteret, vil det bli påmelding til kursene via Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Vitenskapsteori
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål knyttet til arbeid med historiske kilder
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Reflektere over hvilken relevans vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål har i arbeid med bibeltekster og kirkens historie
 
Delemne B. Hvordan skrive avhandling innenfor NT-faget?
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om NT-disiplinens metoder, faghistorie og hermeneutikk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave
 
Delemne C: Avhandlingsrelatert fordypning
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om den faglige diskursen som avhandlingen inngår i

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Evans, R. (2002). From historicism to Postmodernism: Historiography in the Twentieth Century. History and Theory, 41(1), s. 79-87. Bibliotek (Kompendium).
 • Hamilton, P. (2003). Historicism (2nd ed. utg.). London: Routledge. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Jenkins, K. & Munslow, A. (2003). Re-thinking history. London,New York: Routledge. Bibliotek
 • Martin, D. B. (2008). Pedagogy of the Bible: An analysis and proposal (s. 29-38). Louisville, Ky: Westminster John Knox press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Riches, J. (1993). A century of New Testament study. Valley Forge, Pa: Trinity Press International. Bibliotek

Eller:

 • Westerholm, S. (2004). Perspectives old and new on Paul: The "Lutheran" Paul and his critics (s. 1-258). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Delemne C - avtales med veileder / faglærer.

> PDF-versjon for utskrift