Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5115: Bibelfaglig metode: Det gamle testamente

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet har som mål å sette studentene i gang med forberedende arbeid frem mot skriving av masteroppgave basert på Det gamle testamente/Den hebraiske bibelen. Studentene lærer om teori, relevant metode og forskningsetiske problemstillinger; finner problemstilling og veileder, utarbeider prosjektbeskrivelse og deltar på skrive- og søkekurs. 
 
Emnet består av 3 delemner:
Delemne A: Vitenskapsteori
Delemne B: Hvordan skrive en avhandling innenfor GT-faget?
Delemne C: Avhandlingsrelatert fordypning

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • gjennomføre obligatorisk søkekurs
 • gjennomføre obligatorisk skrivekurs
 • registrere tema for avhandling (100-300 ord)
 • skrive veilederkontrakt
 • levere og få godkjent en prosjektbeskrivelse (1000-1500 ord)
 • bestå kortprøve i delemne A
 • levere og få godkjent bokrapport relatert til pensum i delemne B (1000-1500 ord)
 • levere og få godkjent en kommentert bibliografi (2000-2500 ord) som viser god kunnskap om litteraturen til delemne C
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Hvis det settes opp flere søkekurs i løpet av semesteret, vil det bli påmelding til kursene via Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Vitenskapsteori
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål knyttet til arbeid med historiske kilder
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Reflektere over hvilken relevans vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål har i arbeid med bibeltekster, manuskripter og kirkens historie
 
 
Delemne B: Hvordan skrive avhandling innenfor GT-faget?
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om GT-disiplinens metoder, faghistorie og hermeneutikk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave
 
Delemne C: Avhandlingsrelatert fordypning
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om den faglige diskursen som avhandlingen inngår i

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Evans, R. (2002). From historicism to Postmodernism: Historiography in the Twentieth Century. History and Theory, 41(1), s. 79-87. Bibliotek (Se Canvas).
 • Iggers, G. G. (2005). Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the postmodern challenge (New exp. utg.). Middletown, Conn: Wesleyan University Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Barton, J. (2015). The legacy of the literary-critical school and the growing opposition to historico-critical Bible studies. The concept of "history" revisited - Wirkungsgeschichte and reception history. I M. Sæbø, P. Machinist & J. L. Ska (Red.), Hebrew Bible/Old Testament: The history of its interpretation (Vol. 3, part 2, nr. 3:2, s. 96-124). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Clines, D. (2015). Contemporary methods in Hebrew Bible criticism. I M. Sæbø, P. Machinist & J. L. Ska (Red.), Hebrew Bible/Old Testament: The history of its interpretation (Vol. 3, part 2, nr. 3:2, s. 148-169). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Føllesdal, D. (2015). Basic questions of hermeneutics as part of the cultural and philosophical framework of recent Bible studies. I M. Sæbø, P. Machinist & J. L. Ska (Red.), Hebrew Bible/Old Testament: The history of its interpretation (Vol. 3, part 2, nr. 3:2, s. 29-44). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Rohls, J. (2013). Historical, Cultural and Philosophical Aspects of the Nineteenth Century with spesical Regard to Biblical Interpretation. I M. Sæbø, P. Machinist & J. L. Ska (Red.), Hebrew Bible/Old Testament: The history of its interpretation (Vol. 3 Part 1, s. 31-63). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Scholtz, G. (2013). The Phenomenon of "Historicism" as a Backcloth of Biblical Scholarship. I M. Sæbø, P. Machinist & J. L. Ska (Red.), Hebrew Bible/Old Testament: The history of its interpretation (Vol. 3 Part 1, s. 64-89). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Ska, J. L. (2013). Questions of the "History of Israel" in Recent Research. I M. Sæbø, P. Machinist & J. L. Ska (Red.), Hebrew Bible/Old Testament: The history of its interpretation (Vol. 3 Part 1, s. 307-344). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Smith, J. (2003). Here, there and anywhere. I S. B. Noegel, J. T. Walker & B. M. Wheeler (Red.), Prayer, magic, and the stars in the ancient and late antique world (s. 21-36). University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Smith, J. (2003). Religion and Bible. Journal of biblical literature, 128(1), s. 5-27. Hentet fra www.jstor.org

Eller:

 • Breed, B. W. (2014). Nomadic text: A theory of biblical reception history. Bloomington, Ind: Indiana University Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Delemne C - avtales med veileder / faglærer.

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • National Committees for Research Ethics in Norway, . (2016). Guidelines for research ethics in the social sciences, humanities, law, and theology. Hentet 2020-05-12 fra www.etikkom.no

Eller:

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.etikkom.no

> PDF-versjon for utskrift