Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5040: Metode Kirkelig undervisning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Litteratur 


Emneansvarlig:Sverre Dag Mogstad (Sverre.D.Mogstad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master i kirkelig undervisning.
 
Emnet skal forberede studenten for arbeid med masteroppgave i kirkelig undervisning. Gjennom deltagelse i undervisningen og selvstendig arbeid skal studentene få oversikt over metodiske framgangsmåter for arbeid med masteroppgave og bli kjent med idealer for akademisk skriving. Emnet gir hjelp til å utarbeide problemstilling og prosjektbeskrivelse til egen masteroppgave.
I forbindelse med emnet vil studenten få tildelt en veileder for masteroppgaven.
I tillegg til litteraturen i emnebeskrivelsen legger studentene opp en del av pensum (500 sider) i samråd med emneansvarlig eller veileder. Denne delen av pensum kan knyttes direkte til oppgaven som skal skrives.
ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
 • Klasseromsundervisning
 • Søke- og skrivekurs
 • Individuell veiledningssamtale
 • Selvstudium
Studiepoengreduksjon
Studenter som tidligere har tatt emner, eller tar emnet samtidig med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med MET504, MET908 og MET5921 reduseres emnet med 5 stp

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta på undervisningen (min. 75 %)
 • gjennomføre søkekurs
 • gjennomføre skrivekurs
 • ha en individuell veiledningssamtale med emneansvarlig
 • registrere tema for oppgave (100-300 ord)
 • levere og få godkjent utkast til beskrivelse av oppgavens hovedtema (ca. 500 ord)
 • få godkjent et selvvalgt lesepensum
 • skrive og levere digital veilederkontrakt
 • delta i evaluering av emnet, dersom emnet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Everett, E. L. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift