Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

LED5080: Ledelse, roller og samspill i menighetene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er tverrfaglig, og tematiserer utvikling av ledelse, roller og samspill i menigheter i Den norske kirke. Det har en særlig innretning overfor hvordan ulike lederroller kan samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer. Et viktig anliggende er å ivareta og styrke kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver.
 
Utdanningsinstitusjonene MF vitenskapelig høyskole, Teologisk fakultet (Universitetet i Oslo) og VID vitenskapelige høgskole tilbyr dette tverrfaglige emne om ledelse i menighetene. Emnet gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.Undervisningen vil i hovedsak være felles for bachelor og masterstudenter, mens arbeidskrav, vurderingsordning og pensum er differensiert etter nivå.
 
Hovedtemaer:
 • Ledelses- og organisasjonsforståelse
 • Samspill og handlingsrom mellom ulike lederroller i menigheten
 • Kirkelig ledelse og kirkedemokrati
 • Strategi- og utviklingsarbeid i kirken
 • Makt, autoritet og kjønn
 • Ledelse av profesjonsutøvere
 • Arbeidsmiljø og konflikthåndtering
 • Endringsledelse og frivillighetsledelse
 • Juridiske, økonomiske og administrative perspektiver
 
Arbeidsform og organisering:
 • forelesninger
 • samtaler og diskusjon
 • gruppearbeid
 
Undervisningen legges til to kurssamlinger á tre dager våren 2020.

Overlappende emner

LED5080 Ledelse, roller og samspill i menighetene overlapper delvis med TEOL8580 Pastoral lederutvikling. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL8580 fra før, vil få 10poeng uttelling for LED5080 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta på oppsatte kurssamlinger
 • få godkjent refleksjonsnotat på 2000-2500 ord
 • Levere og få godkjent hjemmeoppgave på 2500-3500 ord
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/ «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
 
Kunnskaper:
Studenten
 • har avansert kunnskap i ledelses- og organisasjonsfag
 • har forståelse for begrepene styring og ledelse og hvordan disse henger sammen med juridiske, økonomiske og administrative rammer
 • har omfattende kunnskap om kirkelig organisering og ulike kirkelige lederroller
 • har inngående kunnskap om samspill og prosesser i lys av ulike ledelsesteorier og om å forebygge og håndtere konflikter. 
 
Ferdigheter:
Studenten
 • kan analysere ledelsesfaglige teorier og metoder med særlig henblikk på utfordringene som stilles til kontekstsensitiv ledelse i menighet
 • evner å reflektere om ledelsesfaglige utfordringer i en kirkelig kontekst utfra teorier om makt, kjønn og interesser
 • kan etablere legitimitetsgrunnlag og handlingsrom for egen lederrolle i samspill med andre lederroller i menigheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • har styrket evne til samhandling i utviklingen av lokalt menighetsarbeid og kan bidra til å bygge velfungerende staber og et godt arbeidsmiljø
 
Generell kompetanse:
Studenten
 • kan utøve egen lederrolle med trygghet og selvinnsikt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til organisering og ledelse i egen lokalkirkelige kontekst og i tverrfaglige team
 • har utviklet forståelse for egen lederrolle overfor frivillige og profesjonelle medarbeidere
 • kan reflektere rundt og definere eget handlingsrom som leder og respektere andres
 • kan kommunisere om problemstillinger knyttet til kirkeledelse

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadland, E. & Askeland, H. (2017). Verdibevisst ledelse (Kap. 2-4, 6, 11). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Arnulf, J. K. (2020). Hva er ledelse (2. utg., s. 7-93). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Askeland, H. (2012). Menigheten som organisasjon og trossamfunn. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 115-136). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Askeland, H. (2016). Ledelse og lederes roller i Den norske kirke ; Lederrolleundersøkelsen 2016 i et tyveårsperspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), s. 5-19. Bibliotek (Kompendium).
 • Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). ?Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!? Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), s. 213-237. Bibliotek. Hentet fra mfopen.mf.no
 • Christoffersen, S. A. (Red.) (2011). Profesjonsetikk: Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker (s. 18-35). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, L. J. & Lien, L. (2012). Kirken - et bra sted å jobbe ; en kvalitativ studie av hva som oppleves positivt med å arbeide i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), s. 4-17. Bibliotek (Kompendium).
 • Døving, E., Elstad, B. & Storvik, A. E. (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. I E. Døving, B. Elstad & A. E. Storvik (Red.), Profesjon og ledelse (s. 31-59). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Ekeland, T.-J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse: For helse- og sosialarbeidere (2. utg., s. 11-34, 66-193). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Elstad, H. (2015). Folkekyrkjeomgrepet - opphavet og utvikling. I S. Dietrich (Red.), Folkekirke nå (s. 21-33). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem?: Læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Red.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (s. 31-54). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ford, J. (2016). Gendered Relationships and the Problem of Diversity in Leadership-as-Practice. I J. A. Raelin (Red.), Leadership-as-Practice: Theory and Application (s. 223-241). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Frank, T. E. (2006). Leadership and Administration: An Emerging Field in Practical Theology. International Journal of Practical Theology, 10(1), s. 113-136. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Fretheim, K. (Red.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (s. 9-55, 121-131). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek
 • Haga, K. (2016). Gud gir, vi strever ; utfordringer og muligheter for en kirke i endring. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), s. 90-99. Bibliotek (Kompendium).
 • Harris, M. (2012). Seeing Churches as Voluntary Associations: Category Error or Insight for Practice?. I K. Niemelä (Red.), Church work and management in change (s. 27-42). Tampere: Church Research Institute. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2012). Menighetsutvikling i folkekirken: Grunnlag og formål. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 9-23). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Hougsnæs, M. H. (2004). Kirkesyn og kirkeledelse. Halvårsskrift for praktisk teologi, 21(2), s. 15-25. Bibliotek (Kompendium).
 • Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. utg., Kap. 1-3, 5-6, 8-10). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek
 • Johnsen, E. T. (2017). Sammenhenger mellom utforming og opplevelse. I E. T. Johnsen (Red.), Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (s. 231-240). Oslo: IKO-forl. Bibliotek/9788282493185 (Kompendium)
 • Kvalnes, Ø. (2017). Se gorillaen!: Etikk i arbeid (3. utg., s. 49-72). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Løvaas, B., Sirris, S. & Kaasa, A. (2019). Har ledere av frivillige noe å tilføre ledere av kunnskapsmedarbeidere?. Beta: Scandinavian Journal of Business Research, 33(1), s. 22-42. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Morvik, A. S. (2016). Hvordan vil menighetsstaben bli ledet? ; om ledelsesbehov og ledelsesvegring blant kirkefaglig ansatte i lokalmenigheten. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), s. 58-67. Bibliotek (Kompendium).
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(2), s. 17-28. Bibliotek (Kompendium).
 • Schmidt, U. (2011). Evaluering av demokratireformen i den norske kirke: Sluttrapport. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Schmidt, U. (2016). Church reforms and public reforms. I H. Askeland & U. Schmidt (Red.), Church reform and leadership of change (s. 38-56). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek (Kompendium)
 • Sirris, S. (2018). Generalistledelse fremfor fagledelse i Den norske kirke? ; forventninger til prosters kompetanse i ledelsen av prestetjenesten. Teologisk tidsskrift, 7(1), s. 25-45. Bibliotek,18930263. Hentet fra doi.org
 • Solberg, A. G. (2017). Kjønnsbalanse i ledelse (Kap. 1-2, 6-8). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Sporsheim, A. & Sirris, S. (2018). Frie og frivillige? ; ansatte som frivillighetsledere i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), s. 57-71. Bibliotek (Kompendium).
 • Storvik, A. E., Døving, E. & Elstad, B. (2016). Profesjon og ledelse. I E. Døving, B. Elstad & A. E. Storvik (Red.), Profesjon og ledelse (s. 13-30). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek/ (Kompendium)
 • Timmann-Mjaaland, A. (2019). Kall og autoritet ; en studie av soknepresters autoritet i endringsprosesser. Tidsskrift for praktisk teologi, 35, s. 62-73. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift