Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

LED5070: Ledelse av undervisningsarbeid og læringsprosesser i den lokale kirke

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Organisering og undervisning | Litteratur 


Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet nærmer seg temaet læring og kunnskap i kirken fra to sider: For det første som et arbeidsområde i norske menigheter, knyttet til bestemte aktiviteter som konfirmasjon og trosopplæringstiltak, og ledet av kateket eller menighetspedagog. Innen dette feltet belyser emnet plan- og kvalitetsarbeid; samhandling med, og ledelse av, frivillige; teamledelse og konflikthåndtering.
For det andre ses lærings- og kunnskapsprosesser som et aspekt ved all kirkelig aktivitet, innvevd i gudstjenester og diakoni, samhandling mellom ansatte og frivillige, i riter og tverreligiøs dialog.
Emnet har som ambisjon å undersøke fruktbare sammenhenger mellom disse perspektivene; fundert i en forståelse av kirken som lærende fellesskap innvevd i stadig endrede kontekster, og av trosopplæringen som et mulig drivhjul i menighetens utvikling.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen
 • få godkjent utkast til oppgave (1600-2000 ord), levert innen fastsatt frist
 • delta i oppgaveseminar som del av den siste kurssamlingen
 • delta i evalueringen av emnet, dersom det skal evalueres i Canvas i det aktuelle semesteret

Avsluttende vurdering

Emnet har en individuell skriftlig oppgave som eksamensform. Oppgaven skal være på 4000-4500 ord. For å kunne levere oppgave må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • avansert kunnskap om ledelse av kirkelige undervisning i Den norske kirke
 • kunnskap om ekklesiologiske modeller for kirken som tjenesteyter og som lærende fellesskap
 • kunnskap om teorier om lærende organisasjon, med særlig vekt på strategiske prosesser, planarbeid og kvalitetsutvikling
 • kunnskap om samhandling med, og ledelse av, frivillige
 • kjennskap til arbeid i, og ledelse av, team
 • kjennskap til håndtering av arbeidskonflikter
Ferdigheter
Studenten kan:
 • utvikle planer for menigheters trosopplæringsarbeid, relatert til planarbeid i barnehage og skole
 • vurdere kvalitet i kateketens og trosopplærerens arbeidsfelt
 • reflektere over egen og andres rolle og mønstre for samhandling i team og i konflikt
 • skrive et selvstendig, faglig arbeid knyttet til emnets tema

Organisering og undervisning

Emnet undervises høstsemesteret 2018.
Undervisningssted: MF vitenskapelig høyskole

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Afdal, G. (2008). Menigheten som lærende fellesskap: Sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 59(4), s. 227-245. Bibliotek (Kompendium).
 • Afdal, G. (2009). Religionspedagogikk som forskningsfag i kunnskapsøkonomiens tidsalder. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 60(4), s. 211-224. Bibliotek (Kompendium).
 • Aldén, M. & Lundberg, J. G. (2014). Skapelsen som evangeliets forståelseshorisont: En ecklesiologisk erinran. Svensk teologisk kvartalskrift, (3), s. 122-132. Bibliotek (Kompendium).
 • Birkedal, E. (2011). Menighet i fortid, nåtid og framtid. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (s. 57-83). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner (s. 31-45). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Cummings, S. (2008). Strategy: Past, Present, Future. I D. Barry & H. Hansen (Red.), The SAGE Handbook of New Approaches in Management and Organization (s. 184-194). Los Angeles: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Dale, E. L. (2010). Kunnskapsløftet: På vei mot felles kvalitetsansvar? (s. 21-37, 144-167). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eckerdal, L. & Hagman, P. (2015). En trinitariskt förankrad kyrkoteologi. Svensk teologisk kvartalskrift, (1-2), s. 64-67. Bibliotek (Kompendium).
 • Einarsen, S. V. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi (2. utg., s. 149-204, 216-219). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Ekeland, T.-J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse: For helse- og sosialarbeidere (2. utg., s. 66-86). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 31-53). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (Red.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (s. 9-55, 75-119). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek
 • Fuglseth, K., Haakedal, E. & Schmidt, U. (2012). Lokale trusopplæringsplanar: Innhald og prosess (s. 29-143). Oslo: KIFO Stiftelsen kirkeforskning. Bibliotek
 • Holmquist, M. & Sandsmark, A. (2018). Vår trosopplæring?: Stab, samarbeid og trosopplæring. Oslo: MF. Bibliotek. Hentet fra www.mf.no
 • Horsfjord, H. (2013). Stadig bedre - en metodikk for evaluering og kvalitetsutvikling. Hentet 2018-05-25 fra www.ka.no
 • Høeg, I. M. (2006). Familien som kunde: Familien i trosopplærringen og trosopplæringens markedstenkning. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 69-83). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. & Krupka, B. (2010). Confirmation work in Norway. I F. Schweitzer, W. Ilg & H. Simojoki (Red.), Confirmation work in Europe: Empirical results, experiences and challenges: A comparative study in seven countries (nr. Vol 4, s. 162-183). Gütersloh: Gütersloher Verl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. & Trysnes, I. (2012). Menighetenes samvirke med hjemmet: Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen: Rapport 1 (nr. nr 1/2012, s. 93-98). [Oslo]: Stiftelsen Kirkeforskning. Bibliotek. Hentet nr 1/2012 fra www.kifo.no
 • Johnsen, E. T. (2012). Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon?: En Vygotskij-inspirert analyse av læringssituasjonen i Den norske kirkes trosopplæring. Teologisk tidsskrift, 1(2), s. 138-166. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Karle, I. (2016). Reforming majority churches: Possibilities and dilemmas. I H. Askeland & U. Schmidt (Red.), Church reform and leadership of change (s. 1-17). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2008). Religions- og livssynsdidaktikk. I E. M. Halvorsen (Red.), Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold (s. 175-205). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33(1), s. 5-34. Bibliotek (Kompendium).
 • Nygaard, M. R. (2011). Diakoners profesjonsvilkår i Den norske kirke. Halvårsskrift for praktisk teologi, 28(2), s. 32-46. Bibliotek (Kompendium).
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høyytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2(1), s. 27-36. Bibliotek (Kompendium).
 • Solbrekke, T. D. (2008). Professional responsibility as legitimate compromises. From communities of education to communities of work. Studies in Higher Education, 33(4), s. 485-500. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift