Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

LED2541: Ledelse og medarbeiderskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jo Bertil Rydland Værnesbranden (Jo.B.Varnesbranden@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Bachelor Ungdom, Kultur og Trosopplæring.
Emnet reiser spørsmål om hva kristent lederskap består i og hvordan det utøves
Gjennom generell ledelsesteori, teologiske perspektiv og kontekstuelle betraktninger skal studentene utforske og fordype seg i hva som er god ledelse i menighet og organisasjonssammenheng. Emnet vektlegger tematikk knyttet til frivillighet i kirkelig og allmenn sammenheng med vekt på norsk kontekst, som forholdet mellom ansatte og frivillige og samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner. Emnet vil også gi en innføring i kjønn og ledelse, organisasjonsteori og organisasjonsutvikling, endringsledelse, teamledelse og samarbeid i stab, samt konfliktløsning i kirkelig kontekst.
 
Det teologiske perspektivet synliggjøres ved at studentene skal utforske og drøfte eget lederskap i lys av relevante bibeltekster. Det blir satt søkelys på spørsmål knyttet til det kristne menneskesynet, visjoner for vekst og idealer for felleskap og lederskap i Bibelen, samt Jesu budskap til disiplene om kall, utrusning og tjeneste. Arbeidet med bibeltekster skal bidra til å gi innhold og retning til et kristent lederskap. Det skal også bidra til refleksjon om forholdet mellom tekst og autoritet, der studentene også skal bevisstgjøres på sin egen rolle som fortolker av bibeltekstene inn i ulike kontekster.
 
Emnet har også en mer praktisk innretning der studentene skal utvikle ferdigheter ved å lage og gjennomføre et prosjektarbeid.
 
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1010, K1020, K1030, RL1010, RL1020 og PED1640 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette

Studiekrav

 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i undervisningen
 • utforme og presentere et prosjekt i gruppe
 • få godkjent en muntlig presentasjon av et oppgitt avsnitt fra pensumlitteraturen
 • få godkjent et refleksjonsnotat (ca. 2000-2500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 

Avsluttende vurdering

LED2541 har tre dagers skriftlig hjemmeoppgave som eksamensform. Hjemmeoppgaven skal være på mellom 2500 og 3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne eksamen.
For å kunne få avsluttende vurdering, må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om leder- og medarbeiderutvikling i organisasjon og menighet
 • god kunnskap om teamledelse og samarbeid i stab
 • kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske temaer
 • kunnskap om innovasjon, prosjektarbeid og prosjektledelse
 • kunnskap om konfliktløsning i kirkelig sammenheng
 • kunnskap om betydningen av kjønn og ledelse i kirken
 • kunnskap om frivillighet i kirke- og organisasjonsarbeid
 • god kunnskap om utvalgte bibeltekster som tematiserer ledelse
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende kunnskap om leder- og medarbeiderutvikling og veiledning av team
 • planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid
 • bidra til systematisk arbeid med lederutvikling av ungdom.
 • drøfte ledelsesrelaterte problemstillinger i lys av utvalgte bibeltekster og generellledelseslitteratur
 • drøfte hvordan Paulus utøver autoritet i Galaterbrevet
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:
 • anvende organisasjonspsykologisk teori i analyse av relevante situasjoner ogproblemstillinger
 • reflektere over og utvikle eget lederskap i lys av generell ledelsesteori og sentralebibelske motiv som oppdrag, sendelse, vekst og autoritet
 • reflektere kritisk over forholdet mellom kristent lederskap og tolkning ogbruk av hellige tekster
 • reflektere over avstanden mellom bibeltekst og egen kontekst og ulike hermeneutiskeprosesser
 • reflektere over eget bidrag til konstruktiv håndtering av konflikter og uenighet
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Darsø, L. (2011). Innovationspædagogik: Kunsten at fremelske innovationskompetence (s. 34-39, 57-78). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K., Mogstad, S. D. & Lorentzen, H. (Red.) (2016). Fellesskap og organisering: Frivillig innsats i kirkens trosopplæring (s. 7-55, 115-147). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Hill, L. A. (2004). New manager development for the 21st century. Academy of management executive, 18(3). Bibliotek (Kompendium).
 • Karlsen, J. T. (2017). Prosjektledelse: Fra initiering til gevinstrealisering (4. utg., s. 17-45, 457-475). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg., s. 87-212, 245-389, 425-486). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Larsen, K. (2012). Paulus' lovprisningstale til kærligheden (1 Kor 13) - et prisme i Første Korintherbrev. I S. Holst & C. Petterson (Red.), Den Store fortælling: Festskrift til Geert Hallbäck (s. 103-118). København: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Larsen, K. (2015). At læse Romerbrevet bagfra: Konfliktmægling per korrenspondance i Rom 14.1-15.13. I T. Engberg-Pedersen & K. Bro Larsen (Red.), Paulusevangeliet: Nye perspektiver på Romerbrevet (s. 271-294). København: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høyytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2(1), s. 27-36. Bibliotek (Kompendium).
 • Stoltenberg, S. (2011). Når fellesskapet belastes: Om medarbeiderkonflikter i menighet og forsamling. [Oslo]: Luther. Bibliotek
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 351-383). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 351-383, 401-418). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Wright, N. T. (2010). After you believe: Why Christian character matters. New York, N.Y: HarperOne. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift