Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

LED2541: Ledelse og ledertrening

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Knut Tveitereid (Knut.Tveitereid@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet tar for seg ledelse og ledertrening i kirkelig trosopplæring og ungdomsarbeid. Foruten en generell innføring i ledelsesfaget, gir emnet kompetanse som er særlig relevant for ledelse i denne konteksten – blant annet frivillighetsledelse, relasjonsledelse og adaptiv ledelse. Temaer som makt, tillit, kjønn, asymmetri, imitasjon blir også tematisert i dette emnet.
Studentene skal gjennom semesteret utarbeide et ledertreningsopplegg gruppevis for en tenkt gruppe ungdommer. I dette arbeidet blir studentene gradvis introdusert for stadig nye teoretiske, teologiske og kontekstnære perspektiver som de må arbeide med, diskutere, vurdere, og eventuelt arbeide inn i sitt prosjekt.
Kirkelig ledertrening for ungdom er ofte en hybrid mellom trosopplæring og lederopplæring. Derfor har også dette emnet i seg et element av nytestamentlig bibelteologi, mer spesifikt: Evangelienes Jesusfortelling. Studenter skal arbeide med ulike sider av denne fortellingen, men også reflektere over hvordan den kan brukes og misbrukes i kirkelig praksis i dag.
Undervisningen går over fem to-dagers samlinger, med følgende temaer:
 • 1. samling: Hva er ledelse? Praksis mellom teori og kontekst + igangsetting av prosjekt
 • 2. samling: Fortolkning og bruk av evangelienes jesusfortelling i dag
 • 3. samling: Ledertrening som fenomen i kirken
 • 4. samling: Ulike ledelsesteorier: relasjonsledelse, frivillighet og adaptiv ledelse
 • 5. samling: Ledelse som konstruktiv og kritisk praksis: kjønn, makt og asymmetri
Dette emnet står i nær forbindelse med forkningsprosjektet «LEK – ledertrening etter konfirmasjon», som MF-forskere leder og deltar i sammen med kolleger fra VID, TF og NLA.
Emnet er et kjerneemne i Bachelor Ungdom, Kultur og Trosopplæring.
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1010, K1020, K1030, RL1010, RL1015
og PED1640 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette

Studiekrav

 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i undervisningen
 • utforme og presentere et prosjekt i gruppe
 • få godkjent en muntlig presentasjon av et oppgitt utdrag fra pensumlitteraturen
 • få godkjent et refleksjonsnotat (ca. 2000-2500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
 
 

Avsluttende vurdering

LED2541 har muntlig selvstendig prøve som eksamensform. Lengde på muntlig prøve er satt til ca. 30 minutter. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne eksamen.
For å kunne få avsluttende vurdering, må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten:
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor ledelsesfaget, inklusiv relasjonsledelse, frivillighetsledelse og adaptiv ledelse.
 • har særlig kunnskap om ledertrening som fenomen og praksis i trosopplæring og kristent ungdomsarbeid
 • har kunnskap om Evangelienes Jesusfortelling. Kan fortolke, bruke konstruktivt og reflektere kritisk over vesentlige sider i denne.
 
FERDIGHETER
Studenten:
 • kan reflektere over ledelse og ledertrening som fenomen og praksis i kirken
 • kan bruke teologiske-, teologiske- og kontekstnære perspektiver til å utvikle ledertrening i kirkelig ungdomsarbeid
 • kan arbeide i team
 • kan utvikle, planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Arnulf, J. K. (2020). Hva er ledelse (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Fretheim, K., Mogstad, S. D. & Lorentzen, H. (Red.) (2016). Fellesskap og organisering: Frivillig innsats i kirkens trosopplæring. Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Heifetz, R. A., Grashow, A. & Linsky, M. (2009). The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world (s. 5-48). Boston, Mass: Harvard Business Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Norheim, B. E. H. & Tveitereid, K. (2020). Ildsjeler og ildsteder: En etnografisk studie av ledelsesdynamikker i vitale ungdomsarbeid i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 37(2), s. 6-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Shuster, M. (1998). The use and misuse of the idea of the Imitation of Christ. Ex auditu, 14, s. 70-81. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Skivik, H. M. (2018). Relasjonell ledelse: Å lære lederskap i praksis (2. utg.). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 351-383). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Wright, N. T. (2011). Simply Jesus: A new vision of who he was, what he did, and why he matters. New York, N.Y.: HarperOne. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift