Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

LED2100: Lederskap i praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

LED2100 kombinerer faglige perspektiver på lederskap med refleksjon over egen praksis. Emnet består av tre elementer.
 • Veiledet praksis
 • Litteraturstudium
 • Selvstending skriftlige arbeid
Veiledet praksis finner sted i løpet av et skoleår ved den folkehøgskolen studenten er tilknyttet som stipendiat, og skjer under veiledning av ansatte ved folkehøgskolen. Studenten får her praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter og læringsprosesser, og vil i veiledningen reflektere over og evaluere eget lederskap i praksis.
Litteraturstudiet innebærer et selvstudium av sentrale bidrag innen ledelsesfag og læringsteori, organisasjonsteori, samt innføringslitteratur i metode og oppgaveskriving.
Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der studenten redegjør for og drøfter egne erfaringer fra den veiledede praksisen i lys av relevant ledelses- og læringsteori. Det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen.
Emnet kan innpasses både som et samfunnsfaglig og som et religionsfaglig emne.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten:
 • Ha gjennomført veiledet praksis over to semester ved folkehøgskolen (minst 75 % deltakelse)
 • Delta på veiledning, og få godkjent veiledet praksis av veileder ved folkehøgskolen
 • Få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen fastsatte frister
 • Få godkjent evalueringsrapport fra praksis levert innen fastsatte frister
 • Delta på folkehøyskolens opplæringsprogram
 • Planlegge en folkehøgskoleaktivitet og refleksjon over gjennomføringen av denne. Det skriftlige arbeidet på 1200-1500 ord skal presentere aktiviteten og refleksjonene, knyttet til litteratur.
 • Notat på 1200-1500 ord med refleksjoner over egen rolle som leder.
 • Faglig oppgave på 2000–2500 ord der ett eller flere case fra praksis drøftes i lys av relevant litteratur.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet LED2100 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • God erfaringsbasert kunnskap om ledelse og læring i en folkehøgskole
 • Kunnskap om ledelsesteori
 • Kjennskap til sentrale bidrag innen organisasjons- og læringsteori identifisere sammenhenger mellom praksiserfaringer og mer grunnleggende teoretiske problemstillinger
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere miljø- og læringsaktiviteter ved en folkehøyskole
 • reflektere over egen praksis i lys av relevant teori
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • ta imot veiledning og tilpasse den egne læringsprosessen
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemeldinger for å utvikle seg faglig og personlig
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille en selvstendig faglig oppgave til en bestemt frist
 • drøfte ledelsesutfordringer og læringsprosesser i lys av relevante faglige perspektiver
 • utarbeide en faglig relevant problemstilling
 • skrive en akademisk tekst ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte
 • bruke faglige begreper, teorier og verktøy til å analysere en faglig problemstilling.
 • finne og bruke relevante faglige kilder
 • argumentere på en klar, saklig og overbevisende måte
 • skrive en akademisk tekst om et tema i skjæringsfeltet mellom teori og praksis

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg., s. 9-144). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Halstensen, K. & Myrvik, H. (2017). Livsmot og mestring i folkehøgskolen. [Oslo]: Noregs kristelege folkehøgskolelag. Bibliotek
 • Kirkhaug, R. (2018). Verdibasert ledelse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Lövgren, J. (2014). Tro i praksis. Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Wittek, L. (2018). Identitet som lærer (s. 13-166). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift