Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

LED1000: Ledelse, læring og faglig skriving

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

LED1000 og LED2000 er emner som tilbys stipendiater ved norske folkehøyskoler. LED1000 består av tre elementer.
 • Akademisk skriving
 • Litteraturstudium
 • Selvstendig skriftlige arbeid
I dette emnet vil studentene få en innføring i akademisk skriving og får praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter, læringsprosesser og miljøarbeid. Litteraturstudiet innebærer et selvstudium av sentrale bidrag innen læringsteori og folkehøyskolen som et praksisfellesskap, samt innføringslitteratur i metode og oppgaveskriving. Det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen. Emnet kan innpasses både som et samfunnsfaglig og som et religionsfaglig emne.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten:
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat over en folkehøgskoleaktivitet som studenten har vært aktiv i å planlegge og gjennomføre. Det skriftlige arbeidet på 1200-1500 ord skal presentere aktiviteten og refleksjonene, knyttet til litteratur.
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave
 • delta i en kollokvie /læringsgruppe med andre studenter
 • få godkjent en læringssti om akademisk skriving innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet LED1000 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".
For å kunne få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For ikke å bruke opp et forsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om hvordan en faglig tekst er bygd opp
 • kunnskap om normer for faglig skriving, inkludert referanseskikk
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere miljø- og læringsaktiviteter
 • reflektere over egen praksis i lys av relevant teori
 • bruke veiledning og tilbakemeldinger som anledning til faglig og personlig læring
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille en selvstendig faglig oppgave innen gitt frist
 • skrive en faglig tekst som viser evne til kildekritikk og bruker angitt referansestil
 • skrive en faglig tekst om et tema i skjæringsfeltet mellom teori og praksis
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2018). Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring (2. utg., s. 122-143). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg., s. 9-144). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Lövgren, J. (2014). Tro i praksis. Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Tiller, T. (2014). Læringskoden: Fra karakterer til karakter. Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Wittek, L. (2012). Læring i og mellom mennesker: En innføring i sosiokulturelle perspektiver (2. utg., s. 15-192 ). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift