Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

KRLE1040: Etikk, filosofi, og kristen livstolkning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

KRLE1040: Etikk, filosofi og kristen livstolkning er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager. Emnet består av tre delemner: A. Kristendommens historie (4 stp), B. Kristen livstolkning i dag (5 stp) og C. Etikk og filosofi (6 stp). KRLE1040 i kombinasjon med KRLE1030 utgjør deltidsemnet KRLE 2 (30stp).
Delemne A Kristendommens historie (4 stp) fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie i Norge. Det legges vekt på studiet av kirkens praksis og trosliv, og hvordan dette uttrykker seg i kulturen.
Delemne B Kristen livstolkning i dag (5 stp) skal gi en fordypning i sentrale tema i kristen tro og etikk. Kristen tro og etikk blir drøftet i et aktuelt og interkonfesjonelt perspektiv, men med hovedvekt på de teologiske tradisjonene som er knyttet til Den norske kirke. Delemnet skal gi innsikt i sentrale tema knyttet til Den apostoliske trosbekjennelse og sette disse inn i en økumenisk kontekst. Etter fullført delemne skal studentene kunne gjennomføre etiske resonnement i arbeid med konkrete etiske spørsmål med utgangspunkt i kristen etikk.
Delemne C Etikk og filosofi (6 stp) skal gi god kunnskap om allmenn etikk og moralfilosofi.
Studentene skal tilegne seg kjennskap til aktuelle normative teorier fra moralfilosofien. De skal bli kjent med hvordan en bygger opp etiske resonnement, og de skal kunne bruke slike resonnement i arbeid med konkrete etiske problemstillinger. Delemnet skal gi bedre kjennskap til forholdet mellom menneskesyn og etikk gjennom arbeid med stoff fra nyere filosofihistorie. Det skal også gi kjennskap til etikk i religionene.

Overlappende emner

KRLE1040 overlapper med emner på det ordinære årsstudiet i kristendom/RLE ved MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, bes om å ta kontakt med studieveileder.

Studiekrav

delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1040 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. KRISTENDOMMENS HISTORIE (4 STP)
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om kirken og den kristne kulturen i Norge gjennom historien: teologi, fromhetsliv, samfunnssyn, og kultur
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat i Norge fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp
 
DELEMNE B. KRISTEN LIVSTOLKNING (5 STP)
Kunnskap
Studenten har
 
 • god kunnskap om sentrale tema i den kristne troslæren som kristologi, læren om frelsen, kirken og det kristne håpet
 • god kunnskap om ulike kristne konfesjoner, som romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen troslære/dogmatikk
 • kjennskap til arbeid for kristen enhet (økumenikk)
 • kunnskap om etiske aspekter ved følgende områder: familie, kultur, arbeid, økonomi og natur
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • sammenlikne ulike kristne konfesjoner med vekt på troslære
 • drøfte konkrete etiske spørsmål med utgangspunkt i kristen teologi
DELEMNE C. ETIKK OG FILOSOFI (6 STP)
Kunnskap
Studenten har
 • kjennskap til normative teorier og verdilære
 • god kunnskap om utvalgte menneskesyn
 • kjennskap til FNs Menneskerettighetserklæring og FNs barnekonvensjon
 • kjennskap til et utvalg konkrete etiske emner som er aktuelle i skolefaget
 • kjennskap til etikk i religionene
Ferdigheter
Studenten kan
 • bruke etiske resonnement i arbeid med konkrete etiske spørsmål
 • sammenlikne ulike synspunkt på aktuelle etiske utfordringer

Merknad til litteraturlisten

Det finnes en norsk oversettelse av en tidligere utgave av boken til Stevenson, Haberman og Wrigt om menneskesyn: Stevenson, Leslie (1994): Syv teorier om menneskets natur, Oslo: Cappelen. Kapitlene om Marx, Freud og Sartre i denne boken kan være til god hjelp.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Elstad, H. J. & Halse, P. (2002). Illustrert norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (1997). Kap. 4.1-4.7. I Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 13-19). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.kirken.no
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (s. 128-235, 253-278). Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (s. 133-214). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Tjørhom, O. (Red.) (2018). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap (s. 13-251, 295-312, 335-348). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • (1948). FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Hentet 2020-06-06 fra www.fn.no
 • (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Hentet 2014-11-04 fra www.regjeringen.no
 • Christoffersen, S. A. & Selvik, T. (1999). Engasjement og livsytring: Innføring i etikk for pedagoger (2. utg., s. 112-188). Oslo: Tano Aschehoug. Bibliotek
 • Freud, S. (1992). Nytt i psykoanalysen: Nye forelesninger til innføring i psykoanalysen (3. utg., s. 128-132, 134-135, 137-138, 146). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Heiene, G. (2006). Etikk i religionene - forskjeller og fellesskap. I G. Neegaard (Red.), Logos og Dharma: Religioner, livssyn og etikk (s. 323-348). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Heiene, G. (2005). Prinsipiell etikk. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Jensen, T. & Rothstein, M. (2002). Etikken og religionerne (2. rev. utg., s. 21-30, 128-134, 174-177, 216-226). København: Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Næss, A. (1975). Økosofi T. I A. Vinje & P. Hofseth (Red.), Økologi, økofilosofi (s. 150-163). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Sartre, J.-P. (1993). Eksistensialisme er humanisme (2. utg., s. 10-17). [Oslo]: Cappelen. Bibliotek (Kompendium)
 • Stevenson, L., Haberman, D. L. & Wright, P. M. (2013). Twelve theories of human nature (6. utg., s. 187-278). New York: Oxford University Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift