Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

KRLE1030: Bibelen, religion og religionspedagogikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

KRLE1010 - 1040 er fire deltidsemner på bachelornivå som undervises på lørdager. Emnene gir samlet sett grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag.
Emnet KRLE1030 Bibelen, religion og religionspedagogikk består av tre delemner: A. Bibelen (6 stp), B. Religioner (4,5 stp) og C. Religionspedagogikk (4,5 stp). Bibelfagsdelen i KRLE1030 bygger på tematikk fra emnet KRLE1020, men det er ikke krav om bestått KRLE1020 for opptak på KRLE1030.

Overlappende emner

Emnet KRLE1030 overlapper med emner på det ordinære heltidsstudiet i kristendom/KRLE på MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, kan kontakte studierådgiver.

Studiekrav

Delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddellisten, Liste J

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. BIBELEN (6 STP)
Delemne A skal gi kunnskap om ulike bibelske sjangere og utvalgte skrifter fra Det gamle og Det nye testamentet. Studentene skal få kunnskap om skriftenes bakgrunn og hovedinnhold og evne til historisk orientert analyse av et utvalg bibeltekster. Refleksjon over forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet, bibelteksters virkningshistorie og bruk av bibeltekster i skolens undervisning inngår også i delemnet.
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om Salmenes bok og ulike salmesjangere
 • kjennskap til Ordspråkene og Jobs bok
 • kunnskap om profeti og profetlitteratur i Den gamle Orienten og i Det gamle testamentet
 • god kunnskap om Jesajaboken og sentral tematikk i denne boken
 • god kunnskap om Lukasevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til spørsmål knyttet til tolkning av lignelser
 • god kunnskap om Apostlenes gjerninger og Paulus-fortellingen i Apostlenes gjerninger
 • god kunnskap om Johannesevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til bibelteksters virkningshistorie i senere bibellitteratur og i vestlig teologi og allmennkultur
Ferdigheter
Studenten kan
 • redegjøre for ulike bibelske sjangere og for bakgrunnen for og innholdet i Salmenes bok, Ordspråkene, Jobs bok, Jesajaboken, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet og Apostlenes gjerninger
 • reflektere over forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet
 • gjennomføre en historisk orientert analyse av et utvalg bibeltekster:
GT: Sal 8; 110; Jes 7,1-17 og 40,1-11
NT: Luk 10,25-42; 15,1-32; Joh. 2,1-12 og 19,17-37
 • reflektere over bibelstoff i lærebøker og undervisning i skolen
DELEMNE B. RELIGIONER (4,5 STP)
Gjennom dette delemnet skal studentene bli kjent med begrep, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen.
Studentene skal få kunnskap om religiøst mangfold, samisk religion og nyreligiøse strømninger i dagens samfunn.
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om religionsvitenskapelige begreper, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen
 • god kunnskap om nyreligiøsitet og religiøse endringer
 • kunnskap om samisk religion
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte ulike syn på religion og ulike former for religion
DELEMNE C. RELIGIONSPEDAGOGIKK (4,5 STP)
Dette delemnet skal gi kunnskap om og forståelse for overgripende problemstillinger knyttet til opplæring i religion: til religions- og livssynsundervisning i offentlig skole med vekt på KRLE-faget. Studentene skal særlig arbeide med elevers sosialisering i en flerkulturell kontekst, og didaktiske problemstillinger knyttet til
religionsundervisning med basis i kulturkunnskap, kontekstuell didaktikk og fortellingsdidaktikk.
Delemnet skal også gi forståelse for til livstolkningsteori og kjennskap til ulike læringsteorier.
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om livstolkningsteori
 • kunnskap om læringsteorier
 • kunnskap om skoleteoretiske og oppdragelsesteoretiske spørsmål knyttet til religionsundervisning i den offentlige skole
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • kjennskap til kontekstuell didaktikk
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte spørsmål knyttet til religions- og livssynsundervisning i den offentlige skolen

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)
 • Anderson, P. N. (2011). The riddles of the fourth gospel: An introduction to John (s. 9-24). Minneapolis, Minn.: Fortress Press. Bibliotek
 • Berge, K., Stordalen, T., Tångberg, A. & Kartveit, M. (2003). M. Kartveit (Red.), Det Gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (3. utg., s. 229-235, 248-254, 268-282, 294-300, 311-325, 369-377). Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (s. 126-138, 146-162). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (1992). Fra Jerusalem til jordens ender: Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger (s. 96-118). Oslo: Credo. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 124-133, 222-262 ). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Kysar, R. (1986). John (s. 44-47, 286-293). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Bibliotek (Kompendium)
 • Tveito, H. B. S. Om historisk orientert analyse av bibeltekster. (Se Canvas)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aasen, L. W. N. (2011). Fra sametromme til sameting. Föreningen lärare i religionskunskap. Årsbok, 43, s. 63-81. Bibliotek (Kompendium).
 • Anker, T. & Lippe, M. S. v. d. (2014). Religiøst mangfold i skolen. I J. H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: En grunnbok (s. 619-635). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Bromley, D. G. (2012). The sociology of new religous movements. I O. Hammer & M. Rothstein (Red.), The Cambridge companion to new religious movements/ (s. 13-28). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. (2009). Hva er religion i dag?: Religionsbegrep og religionsvitenskap. I A. Brunvoll, H. Bringeland, N. Gilje & G. Skirbekk (Red.), Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale (s. 19-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (2012). Nytt blikk på religion (s. 119-138). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Kvalvaag, R. W. (2003). Det guddommelige jeg: Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Pollan, B. (2007). Samisk religion. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Verdens levende religioner (s. 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Pollan, B. (Red.) (1997). Samiske beretninger (s. 185-187, 268-274, 350-355, 374-382). Oslo: Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Romarheim, A. (2011). Nyåndelig folkereligiøsitet. I T. Engelsviken, R. Olsen & N. R. Thelle (Red.), Nye guder for hvermann?: Femti år med alternativ spiritualitet (s. 41-59). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Afdal, G. (1998). Fra vitenskap til skolefag eller skolefag til vitenskap?. Religion og livssyn, 10(1), s. 8-17. Bibliotek (Kompendium).
 • Afdal, G., Haakedal, E. & Leganger-Krogstad, H. (2001). Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk (2. oppl. eller senere opptrykk utg., s. 22-39, 218-257, 332-351). [Oslo]: Tano Aschehoug. Bibliotek
 • Asheim, I. & Mogstad, S. D. (1987). Religionspedagogikk: Tolkning, undervisning, oppdragelse (Rev. utg., s. 23-41). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Christie, N. (2009). I skyggen av Pisa. I T. Bergem & S. Helgesen (Red.), Soria Moria - neste?: Perspektiver på skoleutviklingen (s. 51-64). Kristiansand: Høyskoleforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Gravem, P. (1997). Religion og sannhet: En oppsplittet kultur. Religion og livssyn, 9(3), s. 6-10. Bibliotek (Kompendium).
 • Gravem, P. (1996). Livstolkning i kulturen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 47(6), s. 255-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (5. utg., s. 183-199, 218-230, 246-255, 293-358). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Mogstad, S. D. (2004). Hva er kristen oppdragelse?. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 55, s. 86-96. Bibliotek (Kompendium).
 • Mogstad, S. D. & Eidhamar, L. G. (1999). Fag, identitet og fortelling: Didaktikk til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (2. utg., s. 110-141). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Säljö, R. (2002). Læring, kunnskap og sosiokulturell utvikling: Mennesket og dets redskaper. I I. Bråten (Red.), Læring: I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv (s. 31-57). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift