Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

KRLE1010: Religioner og livssyn

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

Emnene KRLE1010, 1020, 1030 og 1040 er fire deltidsemner på bachelornivå som undervises på lørdager. Emnene gir samlet sett grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag og tar utgangspunkt i fagfornyelsen i norsk skole med nye læreplaner.
 
KRLE1010 Religioner og livssyn består av to delemner: A: Religioner (11 stp) og B. Livssyn (4 stp), med overlappende perspektiver når det gjelder religions- og livssynsmangfoldet i Norge og fagbegreper knyttet til religion og livssyn.
 
Delemne A. Religioner (11 stp) gir god kunnskap om religionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme med vekt på historisk bakgrunn, trosinnhold, praksis og mangfold, samt religionenes stilling i verden i dag, med vekt på norske forhold. Emnet gir også kjennskap til sikhisme, samisk religion og religiøse praksiser utenfor etablerte trossamfunn.
 
Delemne B Livssyn (4 stp) gir kunnskap om ulike livssyn i et historisk og aktuelt perspektiv. Delemnet drøfter også forholdet mellom de faglige begrepene livssyn, religion og ideologi og spørsmål knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.
 
De enkelte religioner og livssyn behandles både ut fra egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk.

Overlappende emner

KRLE1010 overlapper med emner på det ordinære årsstudiet i kristendom/KRLE ved MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, bes om å ta kontakt med studierådgiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: RELIGIONER (11 stp)
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historisk bakgrunn, hellige tekster, trosinnhold, praksis og mangfold innen religionene
 • kunnskap om religionenes tilstedeværelse i det norske samfunnet og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
 • kjennskap om sikhisme og samisk religion
 • kjennskap til symboler og arkitektur i religionene
 • kjennskap til religion og populærkultur
 • kjennskap til fagfornyelsen i norsk skole
Ferdigheter
Studenten kan:
 • drøfte ulike syn på religion og ulike former for religion
 • skille mellom innenfra- og utenfraperspektiver på religion og livssyn
 • sammenlikne svar på eksistensielle spørsmål i ulike religioner
 • reflektere over religiøst mangfold i Norge og religiøse endringsprosesser 
 
DELEMNE B. LIVSSYN (4 stp)
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om hva livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, ideologi og livssyn
 • kjennskap til historisk bakgrunn og samfunnsmessige rammer for religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn
 • god kunnskap om humanisme og kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • god kunnskap om naturalisme som livssyn og ulike varianter av naturalistiske livssyn
 • kunnskap om religionskritikk i ulike former
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over religioners og livssyns rolle i samfunnet og aktuelle utfordringer knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i skole og samfunn
 • sammenlikne livssynstradisjoner og deres svar på eksistensielle spørsmål
 • vurdere religionskritikk
 • reflektere over hvordan en kan møte utfordringer knyttet til ekstremisme, antisemittisme og islamofobi
 • reflektere over undervisning i livssynskunnskap i skolen
 • bruke kildetekster for å belyse livssyn

Merknad til litteraturlisten

NB: Ny litteraturliste kommer mai 2019.

> PDF-versjon for utskrift