Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

K5410: Systematisk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Marion Grau (Marion.Grau@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Emnet er et grunnemne i systematisk teologi i rammen av masterstudiet i kristendomskunnskap.
Systematisk teologi skal formulere hva kristen tro er i dag, og på hvilke vilkår den fremdeles kan fremstå som aktuell og relevant i en videre kulturell ramme. Emnet skal særlig gi innsikt i hvordan man kan arbeide med systematisk teologi i dag, og på hvilken måte systematisk teologisk arbeid står i en faglig sammenheng med både samfunnsvitenskap og andre humanistiske fag. Innholdsmessig vil en i emnet drøfte betingelsene for å formulere hva kristen teologi er i dag, og hvilke krav som stilles til teologi om den ønsker å være relevant og delta i en videre samfunnsmessig og kulturell diskurs. Emnet dekker enkelte prinsipielle grunnlagsteologiske temaer, og gir innsikt i og drøfter aktuelle materiale systematiske spørsmål. Studiet av emnet skal gi gode forutsetninger for å forstå hvordan man kan artikulere en aktuell kristendomstolkning i samfunn, skole og kirke.

Overlappende emner

Deler av K5410 Systematisk teologi overlapper med TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi, TEOL5410 Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon, FIL5010 De store spørsmålene og det tidligere tilbudte emnet K5415 Dogmatikk og etikk for kirkelig undervisning. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL5420 fra før, vil få 8 poeng uttelling for K5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5410 fra før, vil få 5 poeng uttelling for K5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL5010 fra før, vil få 8 poeng uttelling for K5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL2010 fra før, vil få 8 poeng uttelling for K5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K5415 fra før, vil få 7 poeng uttelling for K5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent utkast til faglig essay med utgangspunkt i emnets pensum. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal inneholde en fullt utskrevet innledning med problemstilling, omtale av materiale og framgangsmåte, og disposisjon.
 • Ha godkjent frammøte (minst 60 %) i undervisningen.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform.For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Den muntlige prøven er en selvstendig prøve, og det kan gis oppgave fra hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50%) og muntlig (50%).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten kan:
 • vise god forståelse av de teologiske og hermeneutiske betingelsene involvert i formulering av en sakssvarende tolkning av kristen tro
 • vise god kunnskap om de viktigste intellektuelle utfordringene for samtidens systematiske teologi i dens møte med aktuelle forståelser av religion
 • vise god forståelse for hvorfor kristen teologi må utformes på en akademisk ansvarlig måte og hvordan dette kan gjøres
 • vise god forståelse for aktuelle utforminger av kristen teologi som søker å møte vår tids intellektuelle utfordringer
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte forskjellige dogmatiske og etiske temaer
 • skrive på en måte som er i samtale med andre fagfelt som samfunnsvitenskap, naturvitenskap og humaniora
 • skrive en akademisk oppgave som på en ryddig måte bruker relevante kilder med referanser og fotnoter

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bautista, J. & Lim, F. K. G. (Red.) (2009). Introduction. I Christianity and the state in Asia: Complicity and conflict (s. 1-17). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Drake, H. (2008). Church and empire. I S. A. Harvey & D. G. Hunter (Red.), The Oxford handbook of early Christian studies (s. 446-464). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Eagleton, T. (2009). Reason, faith, and revolution: Reflections on the God debate. New Haven, Conn.: Yale University press. Bibliotek
 • Hovey, C., Cavanaugh, W. T. & Bailey, J. W. (Red.) (2012). An Eerdmans reader in contemporary political theology (s. 316-334, 503-524). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Keller, C. (2008). On the mystery: Discerning divinity in process. Minneapolis: Fortress Press. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. utg.). Hoboken: John Wiley & Sons. Bibliotek
 • Phillips, E. (2012). Political theology: A guide for the perplexed (s. 9-30). London: Bloomsbury. Bibliotek (Kompendium)
 • Schilbrack, K. (2014). Philosophy and the study of religions: A manifesto. Chichester: Wiley Blackwell. Bibliotek
 • Tilghman, B. R. (1994). An introduction to the philosophy of religion. Oxford: Blackwell. Bibliotek
 • Valentin, B. (2015). Theological cartographies: Mapping the encounter with God, humanity, and Christ. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift