Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

K1030: Kristen livstolkning i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 


Emneansvarlig:Jo Bertil Rydland Værnesbranden (Jo.B.Varnesbranden@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
  • (2013). Salme nr. 197, 520, 381, 233, 136. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
  • Graff-Kallevåg, K. (2011). Én gud - én fortelling?. I S. Rise & K.-W. Sæther (Red.), En bok om Gud: Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne (s. 153-169). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
  • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Bibliotek
  • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet 2020-05-05 fra kirken.no

DELEMNE B LITTERATUR

  • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (s. 11-151, 186-248). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
  • Wells, S. & Quash, B. (2017). Introducing Christian ethics (2. utg., s. 123-125, 159-231). Chichester: Wiley-Blackwell. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE C LITTERATUR

  • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (s. 265-285). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
  • Tjørhom, O. (Red.) (2018). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap (s. 14-28, 57-79, 101-122, 125-147, 151-165, 169-188, 191-210, 213-229, 314-318, 335-347). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

  • Brunvoll, A. & Sannes, K. O. (Red.) (2017). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Den norske kirkes bekjennelsesskrifter = Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja (s. 15-71, 110-181). Oslo: Lunde. Bibliotek

Eller:

  • Mæland, J. O. (Red.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift