NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

K1030: Kristen livstolkning i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jo Bertil Rydland Værnesbranden (Jo.B.Varnesbranden@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

K1030 Kristen livstolkning i dag er et kjerneemne i Årsstudium i Kristendom/KRLE, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi og Profesjonsstudiet i teologi.
Emnet består av tre delemner: A. Kristen troslære (4,5 stp), B. Kristen etikk (3,5 stp) og C. Kirkekunnskap (2 stp).
 
Delemne A Kristen troslære omfatter et studium og en drøfting av sentrale tema i kristen troslære/dogmatikk. Delemnet gir oversikt over kristen tro som livstolkning og reiser spørsmål om forholdet mellom kristendom og andre religioner og livssyn. Sentralt i delemnet står studiet av en luthersk kristendomsforståelse, men de dogmatiske temaene behandles også ut fra et bredere økumenisk perspektiv. I delemnet inngår arbeid med de oldkirkelige trosbekjennelsene, Luthers lille katekisme, den augsburgske bekjennelse og eksempler på salmer og liturgi.
I delemne B Kristen etikk behandles utvalgte grunnlagsspørsmål i kristen etikk og etisk argumentasjon relatert til konkrete etiske tema/spørsmål. Det tas utgangspunkt i en luthersk kristendomsforståelse.
I delemne C Kirkekunnskap fokuseres det på ulike kristne kirkesamfunn: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. De ulike kirkene behandles både ut fra sin egen selvforståelse, med et faglig utenfrablikk og i et sammenlignende perspektiv. Kirkekunnskapen skal bidra til et økumenisk perspektiv på studiet av den kristne tro og lære i dag.
 

Overlappende emner

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studieveileder.

Studiekrav

Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt.
 
Det er knyttet en obligatorisk seminarrekke til delemnene A og B. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall ganger, kan oppfylle et alternativt studiekrav: faglig oppgave. Når du melder deg opp i emnet i Studentweb, må du krysse av for om du ønsker å følge seminarundervisning og hvilken seminargruppe du da skal være med i: Seminargruppe 1 er for studenter på Profesjonsstudium i teologi, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring og Bachelor i teologi. Seminargruppe 2 er for studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i religion og samfunn og studenter som tar K1030 som enkeltemne. Seminargruppe 3 er for studenter på Lektorprogrammet.
 
Listen over studiekrav:
 
 • delta på heldagsekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (700–1000 ord), levert innen en fastsatt frist. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjonen, må få godkjent en faglig oppgave (1000-1200 ord) over et oppgitt tema, levert innen fastsatt frist
 • ha godkjent fremmøte (minst 7 av 10 dobbelttimer) i seminarserien i kristen troslære og etikk. Studenter som ikke har anledning til å delta i seminarundervisningen, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en drøftingsoppgave (2500-3000 ord), levert innen en fastsatt frist.
 • få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet K1030 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal svare på minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. februar.
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Tillatte hjelpemidler: Liste i.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (4,5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen troslære/dogmatikk
 • god kunnskap om sentrale emner fra troslæren knyttet til første, andre og tredje trosartikkel
 • kjennskap til den apostoliske trosbekjennelse, den nikenske trosbekjennelse, Luthers lille katekisme og den augsburgske bekjennelse, og disse bekjennelsenes betydning for kristen troslære/dogmatikk
 • kjennskap til kristen tro som livstolkning i dag
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • gjøre rede for og drøfte sentrale emner fra kristen troslære/dogmatikk
 • reflektere over bruk av temaer fra kristen troslære i nåtidige kristne praksiser
 • sammenligne gudsbilde og menneskesyn i kristendommen med gudsbilde og menneskesyn i andre religioner
 • se emner fra kristen troslære i både et økumenisk og et flerreligiøst perspektiv
 • reflektere over relevansen av kunnskap om kristen troslære for eget studieprogram
DELEMNE B: KRISTEN ETIKK (3,5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen etikk
 • god kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i etikken
 • god kunnskap om utvalgte emner fra områdeetikken
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 • arbeide metodisk med ulike etiske tema/spørsmål med utgangspunkt i kristen teologi
DELEMNE C: KIRKEKUNNSKAP (2 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til ulike kristne kirkesamfunn og deres historiske bakgrunn
 • kjennskap til kirkesamfunnenes lære som ulike varianter av kristen livstolkning
 • kjennskap til de ulike kirkesamfunnenes organisering og trosuttrykk
 • kjennskap til global kristendom
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2013). Salme nr. 197, 520, 381, 233, 136. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet 2018-12-07 fra kirken.no
 • Rian, D. (1999). Verdensreligioner i undervisningen (s. 71-89, 102-110). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE B LITTERATUR

 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (s. 11-151, 186-248). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Wells, S. & Quash, B. (2010). Introducing Christian ethics (s. 113-114, 146-206). Chichester: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (s. 265-285). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Tjørhom, O. (Red.) (2018). Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap (s. 14-28, 57-79, 101-122, 125-147, 151-165, 169-188, 191-210, 213-229, 314-318, 335-347). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Brunvoll, A. & Sannes, K. O. (Red.) (2017). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Den norske kirkes bekjennelsesskrifter = Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja (s. 15-71, 110-181). Oslo: Lunde. Bibliotek

Eller:

 • Mæland, J. O. (Red.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

> PDF-versjon for utskrift