Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

K1010: Bibelfag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i teologi
Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. nov. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:20. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021

Generell informasjon

K1010 er et innføringsemne i bibelfag som inngår i flere studieprogram. Gjennom emnet skal studentene få oversikt over innholdet i Bibelen, kjennskap til hvordan Bibelen er blitt til og kunnskap om enkeltskrifter og enkelttekster i Bibelen. Emnet skal gi evne til å reflektere over Bibelen som kristendommens hellige skrift og ulike tolkningsperspektiver og metoder i arbeid med bibeltekster. Kjennskap til bibelteksters virkningshistorie inngår også.
 
K1010 består av tre delemner: A. Generell innføring (2 stp), B. Det gamle testamentet (4 stp) og C. Det nye testamentet (4 stp).

Overlappende emner

K1010 Bibelfag overlapper fullstendig med TEOL1715 Introduction to The Bible.
En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL1715 fra før, vil få 0 poeng uttelling for K1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Skrivekurs: Se igjennom skrivekursfilmer, og bestå en prøve i Canvas innen en fastsatt frist. Skrivekurset er felles for emnene K1010 og RL1010 Religionsvitenskap. Studenter som tidligere har tatt skrivekurs / skrevet større faglig oppgave på universitetsnivå, gis fritak etter e-postsøknad til emneansvarlig senest innen 1. september
 • Faglig oppgave: få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 

Avsluttende vurdering

Emnet K1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. GENERELL INNFØRING (2 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • oversikt over Bibelens oppbygning og innhold
 • kunnskap om GTs og NTs teksthistorie og kanonhistorie og kjennskap til nyere norske bibeloversettelser
 • kjennskap til teori om lesing av tekster
 • kjennskap til ulike metoder i arbeid med bibeltekster
 • kjennskap til spor av Bibelen i allmennkulturen
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over Bibelen som en helhet og forholdet mellom GT og NT
 • reflektere over utviklingslinjer, tematiske sammenhenger og mangfold i Bibelen
 • reflektere over spørsmål knyttet til forståelsen av Bibelen som hellig skrift i kristendommen
 • reflektere over tolkningsperspektiver, bibelbruk i ulike sammenhenger og innenfra- og utenfraperspektiver på Bibelen
 
DELEMNE B. DET GAMLE TESTAMENTET (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om Det gamle testamentets tilblivelse og historiske kontekst
 • kjennskap til hovedsjangere og enkeltskrifter i Det gamle testamentet
 • god kunnskap om 1. Mosebok og 2. Mosebok og sentral tematikk i disse skriftene
 • kjennskap til hovedlinjene i Israels historie og til spørsmål knyttet til forholdet mellom tekst og historie
 • kjennskap til GT-teksters virkningshistorie i senere bibellitteratur og i vestlig teologi og allmennkultur
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over gammeltestamentlige tekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over lesning av GT-tekster fra ulike perspektiver
 
DELEMNE C. DET NYE TESTAMENTET (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes tilblivelse og sjanger, og kjennskap til spørsmålet om evangeliene som kilder til den historiske Jesus
 • god kunnskap om Matteusevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kunnskap om Apostlenes gjerninger og sentral tematikk i dette skriftet
 • kjennskap til Paulus-brevene og hovedtrekk i Paulus' teologi
 • kjennskap til nytestamentlig tidshistorie
 • kjennskap til "den store bibelfortellingen" og NTs bruk av tekster og motiver fra GT
 • kjennskap til NT-teksters virkningshistorie i vestlig teologi og allmennkultur
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over nytestamentlige tekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over lesning av NT-tekster fra ulike perspektiver
 • bruke kunnskap om teksttolkning (delemne A) og generell kunnskap om Det nye testamentet og Matteusevangeliet (delemne C) til å gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende bibeltekster: Matt 3,13-17; 6,7-15; 8,23-9,8; 16,13-23; 21,1-11 og 28,1-10. Anbefalt mal: Arbeidsskjema. Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster (se litteraturlisten)
 
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan:
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram
 • skrive faglige oppgaver ved hjelp av emnelitteraturen og andre relevante kilder
 • bruke kildene på en selvstendig måte i oppgaveskrivingen og henvise til kildene på en standardisert måte underveis i teksten og i en kildeliste til slutt

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 67-70). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 32-50). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek (Kompendium)
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sødal, H. K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen (6. utg., s. 264-274). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Tveito, H. B. S. Om historisk orientert analyse av bibeltekster. (Se Canvas)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer (s. 1-3, 44-47). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg., s. 330-338). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Junior, N. (2012). Exodus. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 56-66). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Meyers, C. L. (2005). Exodus (s. 1-20). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Niditch, S. (2012). Genesis. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 27-45). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Stewart, A. W. (2012). Eve and her interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 46-50). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Collins, J. J. (2018). A short introduction to the hebrew Bible and deutero-canonical books (3. utg.). Minneapolis, Minn.: Fortress. Bibliotek

Eller:

 • Collins, J. J. (2018). A short introduction to the Hebrew Bible and deutero-canonical books (3. utg., s. 361-388). Minneapolis, Minn: Fortress. Bibliotek (Kompendium)
 • Hagelia, H. (2017). Hvordan lese Det gamle testamentet: Innføring i Det gamle testamentets historie og litteratur. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer (s. 903-906, 963-965, 1029-1033, 1066-1068, 1127-1128). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. Hovedtrekk i Matteusevangeliet: Utvalgte tema og tekstavsnitt. (s. 1-38). (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. (1992 eller senere oppl.). Fra Jerusalem til jordens ender: Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger (2. utg., s. 31-39, 45-65, 96-118). Oslo: Credo. Bibliotek
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 176-200, 211-222). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek (Kompendium)
 • Kvalbein, H. (1989 eller senere opplag). Fortolkning til Matteusevangeliet (Vol. 1, s. 102-108, 164-179, 212-213, 226-236). Oslo: Nye Luther forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Kvalbein, H. (1990 eller senere opplag). Fortolkning til Matteusevangeliet (Vol. 2, s. 63-75, 135-140, 282-286). Oslo: Nye Luther forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. & Skarsaune, O. (2011). Mannen som ble Messias ([2.] utg., s. 40-50, 70-76). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet. Bibliotek (Se Canvas)
 • Sødal, H. K. (2009). Bibelen (2. utg., s. 239-268). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift