Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

FIL5025: Bioetikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Morten Magelssen (Morten.Magelssen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

Dette emnet utruster deg til å forstå og argumentere om noen av dagens og morgendagens store etiske spørsmål.
 
Bioetikken er et stort og voksende felt som gir opphav til stadig nye, vanskelige etiske spørsmål som vi må ta stilling til som individer og samfunn. I bioetikken inngår helseetikk (medisinsk etikk) og bioteknologiens etikk (om dagens og fremtidens bruk av bioteknologi). Etiske overveielser på dette feltet må bygge på en korrekt forståelse av medisinske, bioteknologiske og andre fakta.
 
Gjennom diskusjon, casebaserte gruppearbeid og forelesning skal vi forstå faktagrunnlaget for og viktige argumenter i sentrale bioetiske spørsmål som: Dødshjelp og medisinske beslutninger ved livets slutt, fosterdiagnostikk og assistert reproduksjon, genredigering og «designerbarn», transhumanisme, fosterets moralske status, abort, prioritering i helsetjenesten, og helsepersonells reservasjonsrett. Den individuelle skriftlige oppgaven gir anledning til fordypning i et utvalgt tema og trening i selvstendig argumentasjon.
 
Vi belyser temaene fra ulike livssyn, særlig kristent, naturalistisk/humanistisk og islamsk. Emnet synliggjør spenninger innenfor kristen etikk og mellom kristen og naturalistisk/humanistisk etisk argumentasjon.
 
Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper kreves, men det anbefales at studenten har avlagt eksamen i EX1010 eller K1030 eller tilsvarende.
Arbeidsform og organisering
Seminarundervisning med kombinasjon av forelesning og casebasert gruppearbeid.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

 For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Ha levert og fått godkjent skisse til individuell skriftlig oppgave (200-400 ord) med tydelig problemformulering som relateres til et eller flere av temaene i emnet.
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (3500-4500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
  • Kunnskap om faktagrunnlaget for de bioetiske diskusjonene om dødshjelp og medisinske beslutninger ved livets slutt, fosterdiagnostikk, assistert reproduksjon, bruk av bioteknologi, abort, prioritering i helsetjenesten og helsepersonells reservasjonsrett.
  • Inngående kunnskap om viktige argumenter i de bioetiske spørsmålene som drøftes i emnet.
  • Kunnskap om hva som kjennetegner kristen, humanistisk og islamsk argumentasjon i bioetikken.
 
FERDIGHETER
Studenten kan
  • Identifisere etiske problemstillinger innenfor bioetikken og lage en presis etisk problemformulering.
  • Argumentere selvstendig om bioetiske problemstillinger.
  • Presentere vanlige standpunkt i bioetiske spørsmål, og vurdere argumenter som taler for og imot disse standpunktene på en nyansert måte.
  • Reflektere over betydningen av det medisinske og bioteknologiske faktagrunnlaget for argumentasjon i bioetikken.
  • Reflektere over forholdet mellom humanistisk og kristen argumentasjon i bioetiske spørsmål.

> PDF-versjon for utskrift