NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

FIL5010: De store spørsmålene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Atle Ottesen Søvik (Atle.O.Sovik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Master i klinisk sjelesorg
Videreutdanning masternivå - Master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020

Generell informasjon

De store spørsmålene: Dette emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres. En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste svar på det ondes problem? Taler vitenskapen mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? Kan bare én religion være sann? Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden?
 
FIL5010 tilbys som nettstudium over ett semester.
Emnet tilbys hvert semester.

Overlappende emner

FIL5010 De store spørsmålene overlapper delvis med K5410 Systematisk teologi, TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi og TEOL5410 Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon, og fullstendig med FIL2010 De store spørsmålene. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 8 poeng uttelling for FIL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5420 fra før, vil få 8 poeng uttelling for FIL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL2010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for FIL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har FIL1010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for FIL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Studiekrav

Til eksamen skal studentene svare på ett eller flere av spørsmålene (eller likelydende) i listen over mulige eksamensspørsmål. Denne listen finnes i Canvas. Studiekravene i emnet er å lage eksamensforberedende disposisjoner eller tankekart til disse spørsmålene (på ca 1 side), som har med de viktigste nøkkelordene som bør være med dersom man får oppgaven til eksamen. Den 1. november i høstsemesteret/1. april i vårsemesteret velger emneansvarlig ut gode tankekart til alle oppgavene som legges anonymt ut i Canvas slik at alle studentene kan bruke disse til eksamensforberedelse.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Innen 15.september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 8 av oppgavene, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.oktober/1.mars lage disposisjon/tankekart til 10 av oppgavene og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • Innen 15.oktober i høstsemesteret/15. mars i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 7 nye oppgaver, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.november/1.april lage disposisjon/tankekart til 10 oppgaver og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • svare på spørsmål om videoer med frister som kunngjøres i canvas
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet FIL5010 har skoleeksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om ulike posisjoner som kritiserer eller forsvarer tankeinnholdet i (kristen) religion.
 • kunnskap om metodiske problemstillinger i forbindelse med drøfting av religionsfilosofiske spørsmål.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • selvstendig og kritisk drøfte sentrale problemstillinger innenfor religionsfilosofi.
 • lese og analysere utvalgte religionsfilosofiske originaltekster.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Gregersen, N. H. (1988). Teologi og kultur: Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede (s. 227-239). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Peterson, M. L. (Red.) (2014). Philosophy of religion: Selected readings (5. utg., s. 21-33, 127-134, 177-179, 283-293, 338-364, 506-522, 614-622, 638-641). New York: Oxford Univeristy Press. Bibliotek
 • Peterson, M. L. .. a. (2013). Reason & religious belief: An introduction to the philosophy of religion (5. utg.). New York: Oxford University Press. Bibliotek
 • Søvik, A. O. & Davidsen, B. A. (2013). Eksisterer Gud?: En drøfting av argumenter for og mot. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift