Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5231: Etikk og samfunnsansvar

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet tilsvarer delemne B i DIA5230 Ledelse, etikk og samfunnsansvar. Spørsmålstillinger som er sentrale i delemnet er:
 • Hvordan kan diakonale aktører samhandle med andre i velferdssamfunnet (stat, kommune og sivilsamfunnet)? Hvilke roller kan de ulike aktørene innta? Hvordan kan diakonale aktører bidra til samskaping og sosial innoivasjon?
 • Hvilken utvikling ser vi i velferdssamfunnet, og hvordan utfordrer dette etikk, teologi og diakonale velferdsaktører?
Arbeidsformer og organisering: Forelesninger, seminarundervisning og casebasert gruppearbeid.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent:
 • Fremmøte og deltakelse i undervisning og gruppearbeid. Det er krav om 100 % oppmøte. Emneansvarlig kan godkjenne inntil 25 % fravær etter begrunnet søknad
 • inngå veiledningskontrakt for masteroppgaven og levere denne i Canvas innen en fastsatt frist
 • godkjent refleksjonsnotat om et case som omhandler diakonale aktører som samfunnsaktør, 1000-1500 ord
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For at ikke vurderingsmeldingen skal regnes som ett av i alt tre vurderingsforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5231 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studentene har
 • god kunnskap om ulike roller diakonale aktører kan innta i velferdssamfunnet
 • inngående kunnskap om samskaping og sosial innovasjon
 • inngående kunnskap om etiske, teologiske og samfunnsfaglige perspektiver på diakonale aktørers bidrag i velferdssamfunnet
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere teologisk, etisk og samfunnsfaglig over diakonale aktørers samfunnsansvar
 • identifisere muligheter og utfordringer for diakonal praksis i ulike velferdssystemer
 • analysere diakonale aktørers bidrag i samskaping og sosial innovasjon

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Angell, O. H. (2009). Institusjonsdiakoni i den norske velferdsstaten. I E. Aadland (Red.), Kan institusjoner elske?: Samtidsessayer om diakonale virksomheter. Oslo: Akribe. Bibliotek (Kompendium)
 • Edgardh, N. (2019). Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (s. 41-121). Stockholm: Verbum AB. Bibliotek
 • Gunnes, G. (2020). Towards a diaconia of displacements: An empirical theological inquiry. VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo.. Hentet fra hdl.handle.net
 • Leis-Peters, A. (2008). Diakoniens roll i olika välfärdssystem: En jämförelse mellan Sverige och Tyskland. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Lo, C. & Røiseland, A. (2019). Samskaping - nyttig begrep for norske forskere og praktikere?. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 35(1), s. 51-58. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Nygaard, M. R. (2015). Care and conflicts among colleagues: Deacon's professional knowledge development in the Church of Norway. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, (1). Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Sirris, S. & Hansen, T. (2019). Integrere eller isolere?: Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(3), s. 122-134. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Willumsen, E. & Ødegård, A. (Red.) (2020). Kap. 1-4, 14-16. I Samskaping: Sosial innovasjon for helse og velferd. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift