Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5231: Etikk og samfunnsansvar

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet tilsvarer delemne B i DIA5230 Ledelse, etikk og samfunnsansvar. Her vil det settes fokus på:
 • forholdet mellom religion og velferd i Europa
 • fattigdom og verdighet
 • transformerende og inkluderende utvikling
 • påvirkningsarbeid for menneskerettigheter og vern om skaperverket
 • etisk refleksjon i møte med aktuelle samfunnsutfordringer
 
Arbeidsformer og organisering:
Forelesninger, seminarundervisning og casebasert gruppearbeid

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent:
 • frammøte i obligatorisk undervisning og gruppearbeid, minimum 75 %
 • et refleksjonsnotat/faglig essay (2000-2500 ord) over et oppgitt tema knyttet til delemne B
 • deltakelse i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5231 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studentene har
 • inngående kunnskap om velferdsstatens framvekst i Nord-Europa og diakoniens rolle
 • inngående kunnskap om menneskerettighetens begrunnelse, framvekst og relevans i kristen kontekst
 • oversikt over sentraletiske teorier
 • inngående kunnskap om særpreget ved ideell sektor og forholdet mellom ideelle/frivillig, offentlig og kommersiell sektor
 
FERDIGHETER 
Studenten kan
 • anvende selvstendig dømmekraft i møte med etiske problemer knyttet til profesjonell praksis / profesjonsetikk
 • analysere relevante utfordringer som kirken møter som en del av globaliserte, flerkulturelle og flerreligiøse samfunn
 • reflektere etisk og prinsipielt i møte med fattigdom og utenforskap
 • identifisere og mobilisere ressurser for å fremme inkluderende utvikling, nasjonalt og internasjonalt

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Almås, G., Heiene, G. & Hovland, K. H. (Red.) (2013). Sett undertrykte fri!: Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene (s. 6-46). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.gammel.kirken.no
 • Bäckström, A., Davie, G., Edgardh, N. & Pettersson, P. (Red.) (2011). Welfare and religion in 21st century Europe: Gendered, religious and social change (Vol. 2, s. 1-126, 151-171). Farnham: Ashgate. Bibliotek
 • Christoffersen, S. A. (2012). Handling og dømmekraft: Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv (2. utg., s. 53-58). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg., s. 93-111, 174-202). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jenkins, W. (2008). Ecologies of grace: Environmental ethics and Christian theology (s. 3-27). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kersbergen, K. v. (2009). Religion and the western welfare state: The theoretical context. I K. v. Kersbergen & P. Manow (Red.), Religion, class coalitions, and welfare states (s. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kim, S. C. H. (2011). Theology in the public sphere: Public theology as a catalyst for open debate (s. 3-26). London: SCM Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Leis-Peters, A. (2008). Diakoniens roll i olika välfärdssystem: En jämförelse mellan Sverige och Tyskland. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Myers, B. L. (2011). Walking with the poor: Principles and practices of transformational development (Rev. and exp. utg., s. 152-197). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek
 • Schmidt, U. (2010). Poverty: A challenge to human dignity?. Diaconia: Journal for the study of Christian social practice, 1(1), s. 7-31. Bibliotek.
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider: Globalisering, religiøsitet og sårbarhet (s. 15-30, 56-91, 139-166, 196-212). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • World Council of Churches, . (2017). Ecumenical diakonia (s. 9-16, 52-68).. Hentet fra kirken.no

> PDF-versjon for utskrift