NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

DIA5230: Ledelse, etikk og samfunnsansvar

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet består av to delemner: Delemne A: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner (10 stp) og delemne B: Etikk og samfunnsansvar (5 stp)
 
Delemne A tilbys sammen med studenter fra erfaringsbasert master i kirkelig undervisning og profesjonsstudiet i teologi. Delemnet gir studentene teoretiske perspektiver på kirkelige profesjoners bidrag til samhandling og ledelse. Delemnet er informert av nyere teori som vektlegger ledelse som komplekst, fortolkende samspill som bidrar til læringsprosesser omkring en virksomhets identitet og retning. Delemnet gir kunnskap om ledelse i lokalmenighet og i ideelle organisasjoner og vektlegger særlig teori om ledelse av frivillige, ledelse i/av team, forebygging av konflikt og strategisk ledelse. Spørsmål om kirkens identitet og vigslet tjeneste belyses. Delemnet gir også noe øvelse i samspill i team og i å bli kjent med seg selv i en lederrolle.
 
Delemnet gir studentene hjelp til å tolke og bidra til ledelse i en større sosial/organisatorisk sammenheng. Det etableres et teoretisk rammeverk som særlig vektlegger analyse av eget mandat og egen lederrolle, utvikling av fellesskap samt forståelse av identitet og endring.
 
Delemne B er kun for studenter som tar master i diakoni. Her vil det settes fokus på:
 • forholdet mellom religion og velferd i Europa
 • fattigdom og verdighet
 • transformerende og inkluderende utvikling
 • påvirkningsarbeid for menneskerettigheter og vern om skaperverket
 • etisk refleksjon i møte med aktuelle samfunnsutfordringer
 
Arbeidsformer og organisering:
Forelesninger, seminarundervisning og casebasert gruppearbeid.

Overlappende emner

DIA5230 Ledelse, etikk og samfunnsansvar overlapper med 10 studiepoeng mot TEOL5580. Studenter som har TEOL5580, vil få 5 studiepoeng uttelling for DIA5230 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent:
 • frammøte i obligatorisk undervisning og gruppearbeid, minimum 75 %
 • deltakelse i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
I delemne A må studenten få godkjent (se semesterark for nærmere beskrivelse og krav):
 • to refleksjonsnotater (1500-2000 ord hver. Se Canvas for nærmere beskrivelse.) Notatene skal primært baseres på litteratur fra ressurslisten (i Canvas), til sammen for de to notatene minimum 300 sider.
 • forberede og gjennomføre den ene av de to muntlige presentasjonene etter gruppearbeidet
 • bokrapport som presenterer utdrag av litteraturen (2500-3000 ord. Se Canvas for nærmere beskrivelse.) Bokrapporten skal baseres på litteratur fra litteraturlisten i emnebeskrivelsen til delemne A (se under).
I delemne B må studenten få godkjent:
 • et refleksjonsnotat/faglig essay (2000-2500 ord) over et oppgitt tema knyttet til delemne B
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5230 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført delemne A: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om ledelse i menighet og verdibaserte organisasjoner, med vekt på samspill mellom profesjoner og ledelse av frivillige 
 • God kunnskap om teamteori og ledelse i/av team 
 • Kunnskap om kjønn og ledelse 
 • Kunnskap om strategisk ledelse
 • Kunnskap om maktteori, konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av læringsprosesser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle i team
 • forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori 
 • bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, diakonivitenskap og utdanningsvitenskap) 
 • analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål
 
Læringsutbytte etter fullført delemne B: Etikk og samfunnsansvar
 
KUNNSKAP
Studentene har
 • inngående kunnskap om velferdsstatens framvekst i Nord-Europa og diakoniens rolle.
 • inngående kunnskap om menneskerettighetens begrunnelse, framvekst og relevans i kristen kontekst
 • oversikt over sentraletiske teorier
 • inngående kunnskap om særpreget ved ideell sektor og forholdet mellom ideelle/frivillig, offentlig og kommersiell sektor
 
FERDIGHETER 
Studenten kan
 • anvende selvstendig dømmekraft i møte med etiske problemer knyttet til profesjonell praksis / profesjonsetikk
 • analysere relevante utfordringer som kirken møter som en del av globaliserte, flerkulturelle og flerreligiøse samfunn
 • reflektere etisk og prinsipielt i møte med fattigdom og utenforskap
 • identifisere og mobilisere ressurser for å fremme inkluderende utvikling, nasjonalt og internasjonalt

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Andersen, E. & Lindhardt, M. (2010). Ledelse af tro: Folkekirken som virksomhed og netværk (s. 17-159, 181-197). København: Gyldendal. Bibliotek
 • Cummings, S. (2008). Strategy: Past, Present, Future. I D. Barry & H. Hansen (Red.), The SAGE Handbook of New Approaches in Management and Organization (s. 184-194). Los Angeles: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Edgardh, N. (2015). (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body. I S. Fahlgren & J. Ideström (Red.), Ecclesiology in the trenches: Theory and method under construction (s. 193-207). Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 31-53). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (Red.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (s. 1-56). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Grint, K., Jones, O. S. & Holt, C. (2017). What is Leadership: Person, Result, Postition or Process, or All or None of These?. I J. Storey (Red.), The Routledge Companion to Leadership (s. 3-20). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek (Se Canvas)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-109, 125-147). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hetland, H. . & Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: Autonomi, kompetanse og tilhørighet. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. utg., s. 104-119). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ladegård, G. & Vabo, S. I. (2011). Ledelse, styring og verdier. Magma, 14(1), s. 23-31. Bibliotek. Hentet 2019-05-10 fra www.magma.no
 • Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33(1), s. 5-34. Bibliotek (Kompendium).
 • Ottesen, E. & Møller, J. (2006). Distribuert ledelse som begrep og forskningsperspektiv. I K. Sivesind, G. Skedsmo & G. Langfeldt (Red.), Utdanningsledelse (s. 136-147). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ridderspore, B. & Lundberg, J. (2016). Church Leadership and the Management of Meaning in Times of Change: Notes from the Inside. I H. Askeland & U. Schmidt (Red.), Church reform and leadership of change (s. 56-74). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek (Kompendium)
 • Sirris, S. (2018). "Så lenge vi er med i et utviklingsprosjekt skjer det noe": Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), s. 213-237. Bibliotek.
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høyytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2(1), s. 27-36. Bibliotek. Hentet 2014-05-28 fra sjop.no
 • Sortland, N. & Einarsen, S. (2011). Mellommenneskelige konflikter: Årsaker og kommunikasjonsmønstre. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. utg., s. 138-163). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 351-383). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sutton, A., Allinson, C. . & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European management journal, 31(3), s. 234-249. Bibliotek (Se Canvas).

DELEMNE B LITTERATUR

 • Almås, G., Heiene, G. & Hovland, K. H. (Red.) (2013). Sett undertrykte fri!: Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene (s. 6-46). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.gammel.kirken.no
 • Bäckström, A., Davie, G., Edgardh, N. & Pettersson, P. (Red.) (2011). Welfare and religion in 21st century Europe: Gendered, religious and social change (Vol. 2, s. 1-126, 151-171). Farnham: Ashgate. Bibliotek
 • Christoffersen, S. A. (2012). Handling og dømmekraft: Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv (2. utg., s. 92-97). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg., s. 93-111). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jenkins, W. (2008). Ecologies of grace: Environmental ethics and Christian theology (s. 3-27). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kersbergen, K. v. (2009). Religion and the western welfare state: The theoretical context. I K. v. Kersbergen & P. Manow (Red.), Religion, class coalitions, and welfare states (s. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kim, S. C. H. (2011). Theology in the public sphere: Public theology as a catalyst for open debate (s. 3-26). London: SCM Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Leis-Peters, A. (2008). Diakoniens roll i olika välfärdssystem: En jämförelse mellan Sverige och Tyskland. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Myers, B. L. (2011). Walking with the poor: Principles and practices of transformational development (Rev. and exp. utg., s. 152-197). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek
 • Schmidt, U. (2010). Poverty: A challenge to human dignity?. Diaconia: Journal for the study of Christian social practice, 1(1), s. 7-31. Bibliotek.
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider: Globalisering, religiøsitet og sårbarhet (s. 15-30, 56-91, 139-166, 196-212). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • World Council of Churches, . (2017). Ecumenical diakonia (s. 9-16, 52-68).. Hentet fra kirken.no

> PDF-versjon for utskrift