Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5230: Ledelse, etikk og samfunnsansvar

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet består av to delemner: Delemne A: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner (10 stp) og delemne B: Etikk og samfunnsansvar (5 stp)
 
Delemne A tilbys sammen med studenter fra erfaringsbasert master i kirkelig undervisning og profesjonsstudiet i teologi. Delemnet gir studentene teoretiske perspektiver på kirkelige profesjoners bidrag til samhandling og ledelse. Delemnet er informert av nyere teori som vektlegger ledelse som komplekst, fortolkende samspill som bidrar til læringsprosesser omkring en virksomhets identitet og retning. Delemnet gir kunnskap om ledelse i lokalmenighet og i ideelle organisasjoner og vektlegger særlig teori om ledelse av frivillige, ledelse i/av team, forebygging av konflikt og strategisk ledelse. Spørsmål om kirkens identitet og vigslet tjeneste belyses. Delemnet gir også noe øvelse i samspill i team og i å bli kjent med seg selv i en lederrolle.
 
Delemnet gir studentene hjelp til å tolke og bidra til ledelse i en større sosial/organisatorisk sammenheng. Det etableres et teoretisk rammeverk som særlig vektlegger analyse av eget mandat og egen lederrolle, utvikling av fellesskap samt forståelse av identitet og endring.
 
Delemne B er kun for studenter som tar master i diakoni. Her vil det settes fokus på:
 • forholdet mellom religion og velferd i Europa
 • fattigdom og verdighet
 • transformerende og inkluderende utvikling
 • påvirkningsarbeid for menneskerettigheter og vern om skaperverket
 • etisk refleksjon i møte med aktuelle samfunnsutfordringer
 
Arbeidsformer og organisering:
Forelesninger, seminarundervisning og casebasert gruppearbeid.

Overlappende emner

DIA5230 Ledelse, etikk og samfunnsansvar overlapper med 10 studiepoeng mot TEOL5580. Studenter som har TEOL5580, vil få 5 studiepoeng uttelling for DIA5230 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent:
 
 • deltakelse i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
I delemne A må studenten (se semesterark for nærmere beskrivelse og krav):
 • få godkjent kortprøve over avgrenset del av litteraturen (inntil 350 sider)
 • skrive faglig oppgave, 2800-4000 ord, i henhold til mal
I delemne B må studenten:
 • få godkjent et refleksjonsnotat/faglig essay (2000-2500 ord) over et oppgitt tema knyttet til delemne B
 • inngå veiledningskontrakt for masteroppgaven og levere denne til studieadministrasjonen innen en fastsatt frist
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For at ikke vurderingsmeldingen skal regnes som ett av i alt tre vurderingsforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5230 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført delemne A: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • Innående kunnskap om ledelse i menighet og verdibaserte organisasjoner, med vekt på samspill mellom profesjoner og ledelse av frivillige 
 • God kunnskap om teamteori og ledelse i/av team 
 • Kunnskap om kjønn og ledelse 
 • Kunnskap om strategisk ledelse
 • Kunnskap om maktteori, konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av læringsprosesser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle i team
 • forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori 
 • bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, diakonivitenskap og utdanningsvitenskap) 
 • analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål
 
Læringsutbytte etter fullført delemne B: Etikk og samfunnsansvar
 
KUNNSKAP
Studentene har
 • inngående kunnskap om velferdsstatens framvekst i Nord-Europa og diakoniens rolle
 • oversikt over sentrale etiske teorier
 • inngående kunnskap om særpreget ved ideell sektor og forholdet mellom ideelle/frivillig, offentlig og kommersiell sektor
FERDIGHETER
Studenten kan
 • anvende selvstendig dømmekraft i møte med etiske problemer knyttet til profesjonell praksis/profesjonsetikk
 • reflektere etisk og prinsipielt i møte med fattigdom og utenforskap
 • evne til å identifisere muligheter og utfordringer for diakonal praksis i ulike velferdssystemer

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Andersen, E. & Lindhardt, M. (2010). Ledelse af tro: Folkekirken som virksomhed og netværk (s. 17-159, 181-197). København: Gyldendal. Bibliotek
 • Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). "Så lenge vi er med i et utviklingsprosjekt skjer det noe": Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), s. 213-237. Bibliotek (Kompendium).
 • Burggraeve, R. (2014). Power and Compassion in Pastoral Work from the Perspective of Michel Foucault. I A. Dillen (Red.), Soft shepherd or almighty pastor?: Power and pastoral care (s. 17-27). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek (Kompendium)
 • Cummings, S. (2008). Strategy: Past, Present, Future. I D. Barry & H. Hansen (Red.), The SAGE Handbook of New Approaches in Management and Organization (s. 184-194). Los Angeles: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 13-27). Oxford: Regnum. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Døving, E., Elstad, B. & Storvik, A. E. (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. I E. Døving, B. Elstad & A. E. Storvik (Red.), Profesjon og ledelse (s. 31-59). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Edgardh, N. (2015). (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body. I S. Fahlgren & J. Ideström (Red.), Ecclesiology in the trenches: Theory and method under construction (s. 193-207). Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Einarsen, S. V. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi (2. utg., s. 17-63). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Ekeland, T.-J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse: For helse- og sosialarbeidere (2. utg., s. 169-193). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (Red.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (s. 1-55). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Grint, K., Jones, O. S. & Holt, C. (2017). What is Leadership: Person, Result, Postition or Process, or All or None of These?. I J. Storey (Red.), The Routledge Companion to Leadership (s. 3-20). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-109, 125-147). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hetland, H. . & Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: Autonomi, kompetanse og tilhørighet. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. utg., s. 104-119). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. utg., s. 339-401). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Ottesen, E. & Møller, J. (2006). Distribuert ledelse som begrep og forskningsperspektiv. I K. Sivesind, G. Skedsmo & G. Langfeldt (Red.), Utdanningsledelse (s. 136-147). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sjøvold, E. (2014). Resultater gjennom team (s. 33-51). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 351-383, 401-418). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sutton, A., Allinson, C. . & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European management journal, 31(3), s. 234-249. Bibliotek (Kompendium).

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aadland, E. (2018). Etikk i profesjonell praksis. Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Almås, G., Heiene, G. & Hovland, K. H. (Red.) (2013). Sett undertrykte fri!: Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene (s. 6-46). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.gammel.kirken.no
 • Christoffersen, S. A. (2012). Handling og dømmekraft: Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv (2. utg., s. 53-58). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Edgardh, N. (2019). Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (s. 41-121). Stockholm: Verbum AB. Bibliotek
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg., s. 93-111, 174-202). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Jenkins, W. (2008). Ecologies of grace: Environmental ethics and Christian theology (s. 3-27). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kim, S. C. H. (2011). Theology in the public sphere: Public theology as a catalyst for open debate (s. 3-26). London: SCM Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Leis-Peters, A. (2008). Diakoniens roll i olika välfärdssystem: En jämförelse mellan Sverige och Tyskland. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Løgstrup, K. E. (1999). Den etiske fordring (s. 29-50). Oslo: Cappelen. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2010). Poverty: A challenge to human dignity?. Diaconia: Journal for the study of Christian social practice, 1(1), s. 7-31. Bibliotek.
 • Sirris, S. (2017). Å arbeide med verdier i kirken: Etisk refleksjonsveiledning og verdibevissthet i religiøse organisasjoner. Skandinavisk tidsskrift for ledelse & teologi, 4. Bibliotek. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sirris, S. & Hansen, T. (2019). Integrere eller isolere?: Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(3), s. 122-134. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider: Globalisering, religiøsitet og sårbarhet (s. 15-30, 56-91, 139-166, 196-212). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Vetlesen, A. J. (1998). Dydsetikk i individualiseringens og globaliseringens tid. I A. J. Vetlesen (Red.), Dydsetikk (s. 151-208). Oslo: Humanist forl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift